Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Rokoval Snem SAV

24. 5. 2022 | videné 669-krát

Najmä o aktuálnej situácii v Slovenskej akadémii vied a informácii o rozpise rozpočtu SAV na rok 2022 rokoval online v utorok 24. mája 2022 Snem SAV. Zasadnutie bolo po prvýkrát prístupné aj verejnosti.

Po kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Snemu SAV vystúpil s informáciou o aktuálnej situácii v SAV predseda akadémie prof. Pavol Šajgalík. Informoval hlavne o riešení situácie v súvislosti so zdražovaním energií a uviedol, že SAV postupne prejde na spolufinancovanie energií. Zmienil sa o rokovaniach s Akademiou věd ČR aj pripravovanom stretnutí akadémií krajín v rámci V4. Upozornil na prísun prostriedkov z Fondu obnovy určených pre výskumných pracovníkov, ktorí sú ohrození v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, a apeloval na aktívny prístup ústavov pri tejto výzve. Po diskusii Snem SAV vzal na vedomie Informáciu o aktuálnej situácii v SAV, ktorú predniesol predseda SAV Pavol Šajgalík.

S Informáciou o rozpise rozpočtu SAV na rok 2022 v zmysle snemom schválených zásad vystúpil podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. Juraj Koppel. Okrem iného uviedol, že Predsedníctvo SAV v rozpise rozpočtu interne vyčleňuje finančné zdroje na krytie výdavkov spojených s činnosťami SAV, ktoré majú celoakademický dosah. Snem SAV Informáciu o rozpise rozpočtu SAV na rok 2022 zobral na vedomie.

Ďalším bodom bolo prerokovanie a schvaľovanie návrhu Dodatku č. 1 k Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2022, ktorý nadviazal na predchádzajúci bod. Návrh predložil Juraj Koppel. Dodatok by umožňoval použiť prostriedky z prenájmu nehnuteľného majetku nielen na jeho zveľadenie, ale aj na uhradenie energií. Snem SAV hlasovaním po komorách návrh Dodatku č. 1 k Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2022 neschválil.

 

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Pavol Novák, CSČ SAV, v. v. i.

Súvisiace články