Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

ONTOX konzorcium počas prvého výročného stretnutia v Bruseli v dňoch 3.-4. mája 2022

ONTOX: K bezpečnému a účinnému hodnoteniu rizík chemických látok bez testovania na zvieratách

12. 5. 2022 | videné 928-krát

V dňoch 3 a 4. mája sa v Bruseli uskutočnilo výročné stretnutie projektu ONTOX, financovaného zo schémy Horizont 2020. Stretnutie sa konalo za účelom rekapitulácie činností prvého roku a dosiahnutých výsledkov od spustenia projektu (1. máj 2021). Koordinátor projektu, ako aj vedecký poradný výbor, vyjadrili spokojnosť s prvotnými výsledkami. Tie budú slúžiť ako pevný základ pre stanovenie stratégií na vytvorenie nových prístupov k testovaniu chemických látok bez použitia pokusných zvierat (tzv. NAMs). Slovenskú republiku reprezentuje v projekte  Centrum experimentálnej medicíny, v. v. i. SAV.

ONTOX si kladie za cieľ vyvinúť špičkové technológie a prístupy, ktoré výrazne znížia či dokonca nahradia potrebu testovania chemických a farmaceutických látok na zvieratách. Projekt využíva nové in vitro a in silico prístupy, ktoré sú schopné predpovedať toxické účinky chemických látok na pečeň, obličky a vyvíjajúci sa mozog. Zaoberá sa najmä účinkami farmaceutických výrobkov, kozmetiky, biocídov a potravín. Projekt je výnimočný tým, že na zhromažďovanie veľkého množstva údajov a ich zmysluplné spracovanie využíva strojové učenie a umelú inteligenciu.

Kvôli zhromaždeniu údajov na vytvorenie ontológií sa vykonalo niekoľko systematických rešerší a boli popísané dráhy nepriaznivých vedľajších účinkov (tzv. AOP). Na modelovanie predikcie  toxických účinkov s efektom na pečeň, obličky a vyvíjajúci sa mozog sa vybrali vhodné referenčné  látky a tieto budú overované v batérii in vitro testov. Tiež boli vytvorené poradné skupiny  zainteresovaných strán z priemyselného a regulačného odvetvia a nadviazala sa spolupráca s ďalšími dvoma európskymi projektami, ktoré vytvorili spolu s projektom ONTOX výskumný klaster s názvom ASPIS,“ hodnotí prvý rok práce profesor Mathieu Vinken, koordinátor projektu ONTOX (Vrije Universiteit Brussel).

„ONTOX dosiahol v prvom roku významný pokrok a ten je o to pôsobivejší, že projekt sa spustil bez možnosti osobných zasadnutí. Riadenie a koordinácia pracovných skupín sú výnimočné, s veľmi zaujímavými aktivitami vo všetkých oblastiach. Prvé výstupy, vrátane nástrojov na správu údajov a fyziologických máp, ukazujú pokrok smerom k strategickým cieľom ONTOX-u. Tešíme sa na druhý rok, najmä na to, ako sa bude ďalej vyvíjať práca na fyziologicky podložených metódach predikcie toxicity bez použitia zvierat, s významom umelej inteligencie v tomto procese,“ povedal Dr. Paul Whaley (Lancaster University) v mene vedeckého poradného výboru ONTOX, ktorého úlohou je kontrolovať či projekt smeruje k želaným výsledkom.

Centrum experimentálnej medicíny, v. v. i. SAV (CEM SAV) je lídrom pracovnej skupiny pre komunikáciu a zároveň má významnú riadiacu úlohu ako zástupca hlavného koordinátora pre celkové výstupy projektu v oblasti komunikácie, šírenia, využívania výsledkov a správy údajov. CEM SAV zodpovedá za celkovú komunikačnú stratégiu a tvorbu materiálov pre zainteresované strany z oblasti výskumu, regulačných orgánov a priemyslu. CEM SAV približuje víziu projektu ONTOX aj širokej verejnosti a médiám.

 

O projekte ONTOX:

ONTOX (Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next-generation risk assessment) je projekt financovaný v rámci programu Horizont 2020 (H2020) Európskej komisie pre výskum a inovácie (Grantová dohoda č. 963845). Víziou ONTOX je poskytnúť funkčné a udržateľné riešenie na zlepšenie hodnotenia rizík chemických látok, bez nutnosti testovania na zvieratách, v súlade so zásadami toxikologického testovania 21. storočia a hodnotenia rizík novej generácie. ONTOX je súčasťou ASPIS cluster, kolaborácie troch H2020 projektov (ONTOX, PrecisionTox a RISK-HUNT3R). ASPIS cluster zosobňuje európske úsilie, zamerané na udržateľné a spoľahlivé hodnotenie rizika chemických látok, ktoré nebude využívať testovanie na zvieratách.

 

O Centre experimentálnej medicíny, v. v. i., SAV:

Centrum experimentálnej medicíny, v. v. i. (CEM), Slovenská akadémia vied (SAV) vzniklo splynutím Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV a Ústavu pre výskum srdca SAV do jedného centra. CEM SAV je zamerané na integrovaný výskum príčin, mechanizmov vzniku a možností prevencie, diagnostiky a liečby spoločensky závažných ochorení s dôrazom na ochorenia kardiovaskulárneho a nervového systému, metabolické poruchy, psychické poruchy a problematiku duševného zdravia, ako aj ochorenia, ktoré majú pôvod v prenatálnom a skorom postnatálnom období vývinu. Výskum sa realizuje na in silico, in vitro, ex vivo a in vivo úrovni s cieľom prenosu získaných poznatkov do klinickej praxe. Významnou súčasťou je hodnotenie účinkov bioaktívnych prírodných látok, ich derivátov a pôvodných syntetických látok s farmakoterapeutickým potenciálom, na animálnych modeloch ľudských ochorení a ľudských vzorkách, ako aj štúdium vedľajších nežiaducich a toxických účinkov chemických látok a žiarenia.

 

Spracovala: Lucia Milec, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i.

Foto: CEM SAV, v. v. i. 

Súvisiace články