Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo ÚPV SAV, v. v. i.

Vyhlásenie členov Akademickej obce Ústavu politických vied SAV, v. v. i.

14. 4. 2022 | videné 3547-krát

Ústav politických vied SAV, v. v. i., sa nikdy nevyjadroval k súkromným a verejným aktivitám svojich zamestnancov, pokiaľ rešpektovali platné právne normy a nemali bezprostrednú spojitosť s ich pracovnou činnosťou vykonávanou na pôde SAV, pretože SAV dôsledne oddeľuje koordinovanie a hodnotenie pracovných činností svojich zamestnancov od prípadného ovplyvňovania alebo komentovania ich ostatných mimopracovných aktivít, vrátane politických. V zmysle politickej neutrality SAV Ústav politických vied, v. v. i.,  nekomentoval politické aktivity a vyjadrenia svojich zamestnancov, a teda ani politickú činnosť poslanca NR SR Ľuboša Blahu.

Uvedomujeme si tiež, že nevyjadrovanie sa k vyhláseniam svojho zamestnanca, ktoré často presahujú rámec slušného správania v akejkoľvek kultivovanej spoločnosti, môže byt brané aj ako ich latentné legitimizovanie, čo rázne odmietame. ÚPV SAV, v. v. i., bol v minulosti často apriórne negatívne hodnotený cez prizmu vyjadrení prezentovaných PhDr. Ľubošom Blahom, PhD. Myslíme si, že správanie Ľuboša Blahu dlhodobo poškodzuje reputáciu nášho ústavu.

Pán Ľuboš Blaha bol v minulosti zo strany riaditeľa ústavu PhDr. Petra Dinuša, PhD., požiadaný, aby sa pod svojimi vyhláseniami nepodpisoval ako pracovník ÚPV SAV, v. v. i., alebo inými vyjadreniami nezaťahoval ústav do svojho politického boja. Zároveň bol zo strany riaditeľa požiadaný prehodnotiť prerušenie vedeckej činnosti a zvážiť uvoľnenie do verejnej funkcie. Ľuboš Blaha toto riešenie odmietol. Aj z tohto dôvodu sa Správna rada ÚPV SAV, v. v. i., na svojom ustanovujúcom rokovaní 11. marca 2022 uzniesla, že pozve na svoje najbližšie zasadnutie pána Blahu a zaviazala predsedu správnej rady PhDr. Petra Dinuša, PhD., aby s pánom Blahom dohodol stretnutie. On sa však odmietol zasadnutia správnej rady zúčastniť.

Na základe uvedeného Akademická obec ÚPV SAV, v. v. i., nemôže ďalej mlčať a odmieta klásť dôraz na právny formalizmus, ktorý sa snaží striktne oddeľovať medzi politickými a vedeckými aktivitami svojich zamestnancov, keďže tak nerobil ani pán Blaha.

Podpísaní členovia Akademickej obce ÚPV SAV, v. v. i., sa dištancujú od výrokov Ľuboša Blahu, ktoré rozosievajú nenávisť, útočia na rôzne spoločenské skupiny či jednotlivcov alebo dokonca šíria nepravdivé informácie. Myslíme si, že tieto vyjadrenia svojou povahou zásadne degradujú verejný diskurz a prispievajú k vytváraniu deliacich čiar v už aj tak polarizovanej spoločnosti. Ako vedeckí pracovníci v oblasti spoločenských vied si dôsledky takého správania intenzívne uvedomujeme a nemôžeme ich akceptovať po ľudskej ani po profesionálnej stránke. Zároveň si prajeme, aby nás verejnosť nespájala s politickým pôsobením poslanca Ľuboša Blahu a neatakovala vedeckých pracovníkov Ústavu politických vied SAV, v. v. i.

 

Mgr. Michael Augustín, PhD.

(podpredseda Správnej rady ÚPV SAV, v. v. i., vedecký pracovník)

Mgr. Michal Baran

(interný doktorand, člen Akademickej obce ÚPV SAV, v. v. i.)

Dr. phil. Dirk Mathias Dalberg, M.A.

(člen Správnej rady ÚPV SAV, v. v. i., vedecký pracovník)

Mgr. Ondrej Hronec

(interný doktorand, člen Akademickej obce ÚPV SAV, v. v. i.)

Mgr. Norbert Kmeť, CSc.

(zástupca riaditeľa, samostatný vedecký pracovník)

Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

(predseda Vedeckej rady ÚPV SAV, v. v. i., samostatný vedecký pracovník)

Mgr. Matej Navrátil, PhD.

(člen Správnej rady ÚPV SAV, v. v. i., vedecký pracovník)

Mgr. Jana Sivičeková, PhD.

(členka Správnej rady ÚPV SAV, v. v. i., vedecká pracovníčka)

Súvisiace články