Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo podujatia

Zhromaždenie k Medzinárodnému dňu žien a dievčat vo vede

18. 2. 2022 | videné 508-krát

Už siedmy raz Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust (RASIT) oslávila Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, tentoraz však v pandemických podmienkach len virtuálne. Medzinárodné podujatie sa konalo 11. – 12. februára 2022 a organizačne bolo zastrešené zo sídla Organizácie Spojených národov v New Yorku. Slovenskú republiku na ňom zastupovala Ing. Yvetta Velísková, PhD., riaditeľka Ústavu hydrológie SAV, v. v. i.

Táto tradícia je výsledkom deklarácie vyhlásenej na svetovom fóre o zdraví a rozvoji žien v roku 2015, ktoré organizoval RASIT spolu s Odborom OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti (UN-DESA). Deklarácia vyústila do vyhlásenia Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede, ktorý stanovili na 11. február, následne ju potvrdilo Valné zhromaždenie OSN a to prijatím rezolúcie v decembri 2015 (A/RES70/212).

Tohtoročné podujatie bolo spoluorganizované stálymi misiami pri OSN 14 štátov: Cyprus, Filipíny, Katar, Keňa, Libanon, Malta, Maroko, Poľsko, Portugalsko, Rwanda, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Tadžikistan, a sponzorované ďalšími partnermi z radov zástupcov stálych misií pri OSN, ako aj organizáciami ako UNCTAD, ITU, WIPO, UN-Water a UNESCO.

Zhromaždenie sa tento rok venovalo uznaniu úloh žien a dievčat vo vede, nielen ako príjemcov, ale aj ako agentov zmeny, vystúpeniam a diskusiám v súlade s heslom: Rovnosť, diverzita a inklúzia: voda nás spája, a to aj vzhľadom na urýchlenie pokroku smerom k dosiahnutiu SDG 6 (čistá voda a sanitácia).

Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia vlád, zástupcovia medzinárodných organizácií, súkromného sektora, expertky a experti z rôznych oblastí, najmä však ženy rôznych vekových kategórií pôsobiace vo vede, študentky, žiačky. Diskutovalo sa o spojení vody a dosiahnutia troch pilierov udržateľného rozvoja: hospodárska prosperita, sociálna spravodlivosť a environmentálna integrita.

Konanie siedmeho Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede otvorila princezná Dr. Nisreen El-Hashemite, výkonná riaditeľka RASIT a zakladateľka Medzinárodnej ligy žien vo vede. V rámci otváracieho ceremoniálu pozdravil všetkých účastníkov aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý vo svojom príhovore okrem iného spomenul dôležitosť žien vo vede: v súčasnosti je len jeden z troch vedeckých a technických výskumníkov na svete žena; v mnohých krajinách ešte stále štrukturálne a spoločenské bariéry bránia ženám a dievčatám vstúpiť do vedy a napredovať v nej; tento prístup pripravuje náš svet o obrovský nevyužitý talent a inovácie; potrebujeme poznať pohľad na problém aj z ženskej perspektívy, aby sme zabezpečili, že veda, technika a jej riešenia budú fungovať pre každého; je nutné ukončiť diskrimináciu a stereotypy o ženách vo vede; rozšíriť príležitosti pre ženy z menšinových komunít...

Následné diskusie prebiehali v rámci dvoch hlavných panelov, ktoré sa delili na ďalsie skupiny. V nich boli predstavené uplatňované  postupy, stratégie, aplikované riešenia a skúsenosti pri zvládaní výziev a príležitostí SDG6 , ale aj vízie lepšej aplikovateľnosti doterajších skúseností.

Súčasťou zhromaždenia bolo prvýkrát aj hudobné vystúpenie a výstava Ebru Water Art.

Reprezentantka Slovenska Ing. Yvetta Velísková, PhD., vystúpila v rámci prvého panelu v sekcii “Women in Science for Water and Society: Bridging Voices to Action” a poukázala na dôležitosť akceptácie a aplikácie vedeckých prístupov pri riešení problémov s vodou, ale aj na nutnosť spolupráce, vzájomnej tolerancie a rešpektu názorov a pohľadov všetkých, ktorých sa riešený problém dotýka. V rámci tejto sekcie sa aj ostatné účastníčky – renomované vedkyne a expertky z rôznych odborov – vyjadrovali k riešeniu problémov týkajúcich sa vody z uhla pohľadu ich odbornosti. Všetky účastníčky diskusie sa zhodli, že voda je unikátna, pre existenciu života nevyhnutná substancia, jej miesto na našej planéte je nezastupiteľné a preto jej treba venovať náležitú pozornosť. Svetové štatistiky, ako i správy OSN poukazujú na to, že miliardy ľudí na celom svete nebudú mať v roku 2030 prístup k bezpečnej pitnej vode či k vode pre zabezpečenie nevyhnutnej hygieny, pokiaľ sa intenzita procesu pre zabezpečenie týchto cieľov nezdvojnásobí. Rastúci dopyt, zlé hospodárenie a neúspech v ochrane vodných zdrojov spolu so zmenou klímy predstavujú kľúčové výzvy, ktoré si naliehavo vyžadujú nový udržateľný holistický prístup na podporu zosúladenia stratégií v oblasti vody a vodných zdrojov.

Text a foto: Yvetta Velísková, ÚH SAV, v. v. i.

Súvisiace články