Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Monografia Ruža

Monografia o neznámej básnickej zbierke Vojtecha Mihálika Ruža

27. 1. 2022 | videné 602-krát

Monografia Martina Navrátila, vedeckého pracovníka Ústavu slovenskej literatúry, v. v. i., Neznáme dielo Vojtecha Mihálika: Rekonštrukcia zbierky Ruža, ktorá vyšla vo vydavateľstve Veda, dopĺňa ďalšie „biele miesta“ v autorskom profile básnika Vojtecha Mihálika (1926 – 2001). Autor na podklade Mihálikovej rukopisnej pozostalosti rekonštruuje neznámu zbierku Ruža, s ktorou sa v básnickej časti literárneho súbehu vydavateľstva Tranoscius v roku 1946 umiestnil na druhom mieste. Donedávna jediné stopy boli novinové správy z denníka Čas a študentského časopisu Plameň. V rukopisnej pozostalosti Vojtecha Mihálika sa však našiel zoznam básní, ktorý evidentne mal byť podkladom na kompozíciu Ruže. Tento zoznam sa stal základom rekonštrukcie zbierky, ktorá však so sebou nesie isté obmedzenia.

Monografia Martina Navrátila načrtáva tematický profil zbierky, básnikove tvárne prostriedky a miesto v kontexte autorovej tvorby, prípadne povojnovej slovenskej literatúry, tematické a motivické spektrum ranej Mihálikovej tvorby, inšpiračné zdroje domácej i zahraničnej proveniencie a zárodky tendencií, ktoré básnik v nasledujúcom období rozvíjal.

Prínosom práce je doplnenie neznámych faktov o Mihálikovej tvorbe (najmä výskum jeho ranej a juvenilnej tvorby je dosiaľ iba vo fragmentárnej podobe), prehodnocovanie vžitých schém a názorov na jeho ranú tvorbu, ktorá dodnes nie je dostatočne literárnohistoricky spracovaná. Odôvodnením takejto rekonštrukcie je hodnota zrekonštruovanej zbierky ako literárnohistorického dokumentu, rovnako aj to, že mnohé z básní Ruže zostali dodnes čitateľom neznáme. Zbierka zároveň poskytuje svedectvo o literárnom vývoji Vojtecha Mihálika a napokon aj vhodný materiál na experimentálnu rekonštrukciu a rozšírenie možností slovenskej textológie.

Súčasťou printovej publikácie je zrekonštruovaná zbierka Vojtecha Mihálika Ruža. K nej je priložená aj digitálna edícia, ktorá obsahuje rekonštrukčne ustálenú podobu zbierky, zhromažďuje textovú dokumentáciu „obklopujúcu“ dielo a zachytáva dynamiku jednotlivých textov. Tiež objasňuje rekonštrukčný proces a ponúka možnosť interaktívnej používateľskej rekonštrukcie.

Text a foto: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Súvisiace články