Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Na fotografii zľava:
Miroslav Baláž z Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i.
Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET
Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i.

Dvaja výnimoční vedci zo SAV získali podporu od úspešných podnikateľov a Nadácie ESET

26. 1. 2022 | videné 1090-krát

Nadácia ESET spojila individuálnych súkromných donorov a vďaka ich finančným darom podporila dvoch slovenských vedcov, ktorí sa budú uchádzať o prestížny grant ERC schémy. Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., a Miroslav Baláž z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., tak z novovzniknutého Nadačného fondu Nadácie ESET pre podporu vedy získali každý po 110 000 eur. Fond predstavuje inovatívny a účinný spôsob prepojenia súkromných donorov, úspešných filantropov so špičkovou vedou na Slovensku aj vo svete.

Nadačný fond Nadácie ESET pre podporu vedy vznikol na jeseň 2021. Jeho cieľom  je podporovať prelomové projekty slovenských vedcov, ktoré môžu prispieť k významným vedeckým výsledkom a zvýšiť ich konkurencieshopnosť v medzinárodnom  vedeckom priestore.  Fond má ambíciu prepájať individuálnych súkromných donorov, predstaviteľov úspešných firiem, ako aj samotné firmy s výnimočnými vedcami a vedkyňami, ktorí pôsobia na Slovensku. Pri prvom fundraisingovom podujatí Nadačného fondu Nadácie ESET pre podporu vedy doň úspešní slovenskí podnikatelia prispeli sumou 220 000 EUR.

Prvé využitie zdrojov: Zvýšenie úspešnosti pri žiadostiach o ERC granty

Európska rada pre výskum (European Research Council) udeľuje granty špičkovým vedcom v paneurópskom priestore na ich prelomové výskumné projekty. Cieľom grantov je podporiť najlepších a najkreatívnejších vedcov a ich tímy vo výskumoch, ktoré prekračujú hranice vedeckých disciplín, zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy a otvárajú nové výskumné perspektívy. ERC granty sa pohybujú v rozpätí medzi 1,5 – 3,5 milióna EUR a sú otvorené všetkým vedným odborom. Granty tiež prinášajú vedcom priestor v priemere pre 7 až 12 výskumných pozícií s veľkou mierou autonómie a nadštandardným ohodnotením, čím prispievajú k skvalitneniu podmienok špičkovej vedy v príjímateľskej krajine.

Slovensko dnes spomedzi krajín Európskej únie patrí medzi krajiny s najslabšou úspešnosťou v získavaní ERC grantov. Tieto granty pritom predstavujú pre vedcov, inštitúcie, v ktorých pôsobia, ale aj pre celé krajiny príležitosť prehlbovať svoj výskum a vývoj. Podporujú príchod inovácií, ktoré spoločnosť posúvajú vpred. „Rozhodli sme sa podporiť perspektívnych slovenských uchádzačov o ERC granty s cieľom realizácie ich prelomového výskumu na Slovensku. Mrzí nás, že ako krajina v získavaní grantov z prestížnych európskych schém, akou je ERC, tak veľmi zaostávame. Túto podporu preto vnímame aj ako inšpiráciu pre nastavenie systémovej pomoci pre vedcov pôsobiacich v slovenských vedeckých inštitúciách, ako obstáť v medzinárodnej konkurencii,“ uzatvára Richard Marko.

Sumu 220 000 EUR rozdelila Nadácia ESET dvom excelentným slovenským vedcom, ktorí ju využijú pri žiadosti o prestížne európske ERC granty. Martin Venhart aj Miroslav Baláž už v minulosti žiadali o ERC granty, pričom dosiahli dobré hodnotenia, aj keď samotný grant zatiaľ nezískali.

Martin Venhart

Mgr. Martin Venhart, PhD., sa vo Fyzikálnom ústave SAV, v. v. i., venuje štruktúre atómových jadier a vlastnostiam hmoty, ktorá tvorí atómové jadro. So svojím tímom sa štúdiom žiarenia, ktoré jadrá emitujú, snaží získať dostatok dát, ktoré by to objasnili. Ako nový prístup k spôsobu získavania týchto dát vyvinuli detekčný systém TATRA. Po hodnotení B zo žiadosti o ERC Consolidator Grant zažiada o ERC Advanced Grant. V izotopoch zlata objavili doteraz neznáme vzbudené stavy, ktoré sa vyznačujú veľkou deformáciou atómového jadra. Skúmať ich chcú experimentmi na urýchľovači vo fínskom meste Jyväskylä či v CERN-e. Finančné prostriedky získané z Nadačného fondu Nadácie ESET pre podporu vedy investuje do nového prístroja, ktorý zlepší jeho pozíciu pri podávaní novej žiadosti.

„Vybudujeme nový spektrometer pre náš experiment v CERN-e, ktorý zohľadní všetky skúsenosti, ktoré sme získali v tej prvej verzii a vykonáme s ním pilotný experiment. V ERC schéme budeme mať ďaleko väčšiu šancu, keď prídeme s prístrojom, ktorý sme postavili, otestovali, preukázali jeho funkčnosť, je pripravený na ostré merania a v rámci ERC projektu sa už nevyžaduje ďalší vývoj,“ vysvetlil Martin Venhart. Ak sa mu jeho plány podaria, žiadny chemický prvok nebude zmapovaný lepšie ako zlato. Martin Venhart to považuje za cestu k porozumeniu deformáciám atómových jadier. Štúdiom vlastností žiarenia atómových jadier je možné tiež získať veľmi cenné poznatky pre výskum v oblasti nukleárnej medicíny a liečby nádorových ochorení. 

Miroslav Baláž

Mgr. Miroslav Baláž, PhD., sa v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., zaoberá štúdiom molekulárnych mechanizmov, ktoré kontrolujú metabolickú aktivitu tukového tkaniva. Aktívne tukové tkanivo totiž dokáže spáliť veľké množstvo tuku uloženého v tele a získanú energiu premeniť na teplo, čím zvyšuje náš výdaj energie. Získané poznatky by mohli priniesť nové terapeutické možnosti liečby a prevencie obezity. O ERC grant sa chce uchádzať s výskumným projektom, ktorým chce identifikovať alternatívne mechanizmy produkcie tepla (termogenézy). Navrhuje sériu experimentov, ktorých cieľom je overiť existenciu takzvaných substrátových cyklov v hnedých tukových bunkách. Tiež sa snažia vynájsť farmakologické látky, ktorými by bolo možné tento mechanizmus regulovať. V Biomedicínskom centre SAV, v.v.i. chce vytvoriť úspešný vedecký tím zameraný na výskum bunkového metabolizmu a energetiky.

„Finančné prostriedky z Nadačného fondu Nadácie ESET pre podporu vedy plánujem použiť na zakúpenie laboratórneho vybavenia, výpočtovej techniky, prístrojov a reagencií, ktoré sú potrebné pre výskum hnedého tukového tkaniva a mechanizmov tvorby tepla. Časť financií plánujem použiť na uskutočnenie vôbec prvej metabolomickej analýzy vzoriek ľudského hnedého tukového tkaniva. Získané výsledky majú potenciál priniesť nové možnosti terapie obezity a metabolických ochorení, a poslúžia ako základ pre podanie môjho ERC grantu,“ spresnil Miroslav Baláž.

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných desiatich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Nadácia ESET v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) koncom roka 2021 vyhlásila aj grantovú výzvu zameranú na individuálny mentoring žiadateľov o prestížny ERC grant. V súčasnosti prebieha jej vyhodnotenie. 

Od roku 2019 každoročne udeľuje ocenenie ESET Science Award excelentným vedcom pôsobiacim na Slovensku. Viac informácií nájdete na: www.nadaciaeset.sk.

Spracovala: Katarína Gáliková, Michaela Lukovičová

Foto: ESET Science Award/Peter Kiska

Súvisiace články