Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Mladí vedci SAV

Mladí vedci

Skupina Mladí vedci SAV združuje študentov, ktorí študujú na SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii v rámci III. stupňa vysokoškolského vzdelania, mladých vedeckých pracovníkov SAV do dovŕšenia 36. rokov a všetkých ostatných mladých ľudí pracujúcich na SAV do dovŕšenia 36. rokov.

Jej úlohou je najmä spájať všetkých mladých na SAV a vytvoriť komunikačnú sieť všetkých mladých na SAV.

Poslaním skupiny je tiež:

  • napomáhať svojimi aktivitami zlepšovaniu spolupráce medzi mladými na SAV,
  • venovať sa vzdelávacej činnosti a podpore rozvoja svojich členov,
  • vytvárať povedomie o štúdiu na SAV medzi študentami vysokých škôl a univerzít,
  • propagovať aktivity, ciele a potreby skupiny vo verejnej sfére a vytvárať tak povedomie o existencii skupiny mladých aktívnych vedcov

Viac na: