Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecká rada Slovenskej akadémie vied

Predseda Vedeckej rady SAV

Členovia a členky Predsedníctva SAV

prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie
prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.
podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu
Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky
MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.
zástupca podpredsedníčky SAV pre zahraničné styky
Mgr. Martin Venhart, PhD.
podpredseda SAV pre 1. OV
prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.
podpredseda SAV pre 2. OV
RNDr. Miroslav Morovics, CSc.
podpredseda SAV pre 3. OV
Ing. Ivana Budinská, PhD.
členka Predsedníctva SAV
RNDr. Pavol Siman, PhD.
člen Predsedníctva SAV
Dr. Ing. František Simančík
člen Predsedníctva SAV
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
členka Predsedníctva SAV
Mgr. Róbert Karul, PhD.
člen Predsedníctva SAV
Mgr. Michal Kšiňan, PhD.
člen Predsedníctva SAV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
člen Predsedníctva SAV

Externí členovia a členky

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
(do 17.08.2023)
rektor Technickej univerzity v Košiciach
prof. Ing. Peter Mésároš, PhD. (od 12/2023)
Technická univerzita v Košiciach
Dr. h. c. prof. h. c. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA (do 11.12.2022)
MATADOR HOLDING, a. s.
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (do 12/2023)
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor Univerzity Komenského v Bratislave
doc. Dr. Ing. Peter Vrábel (od 24.05.2023)
výrobno-technický riaditeľ, RONA, a. s., Lednické Rovne
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
predsedníčka Akademie věd ČR
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Univerzita Karlova, Praha, ČR