Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Strategické dokumenty

V dobe, keď jediným aktuálnym strategickým dokumentom o vede, výskume a inováciách Slovenskej republiky je Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK) z r. 2013, resp. jej Implementačný plán RIS3 z júna 2017, ale chýba štátna vedná politika, koncepcia financovania vedy, výskumu a inovácií, napriek enormnému úsiliu sa nepodarilo transformovať SAV, ani žiadnu inú inštitúciu na verejno-výskumnú, keď je financovanie vedy a výskumu v SR na úplnom chvoste krajín EU, rozhodla sa akadémia iniciovať vznik dokumentov, ktoré by podnietili štátne, verejné, podnikateľské inštitúcie aj významné osobnosti vedy a výskumu uvažovať o strategickom smerovaní krajiny s využitím vedy, výskumu a inovácií.

Sme presvedčení, že v dynamicky sa meniacom svete môže byť Slovensko v konkurencií ostatných krajín úspešné iba vtedy, ak založí svoj ďalší vývoj na výskume, inováciách, vzdelávaní a rozvoji poznania. Kým sa tak stane, treba nielen zvýšiť podporu tohto sektora, ale aj realisticky zhodnotiť jeho stav a možnosti. Preto vznikol na pôde Učenej spoločnosti dokument Iniciatíva – Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko, ktorý pomenúva súčasný stav tejto oblasti na celonárodnej úrovni a navrhuje v tézach riešenia.

Predsedníctvo, Vedecká rada a Snem SAV, ako najvyšší orgán, vychádzajúc z Iniciatívy pripravili Stratégiu SAV do roku 2030, ktorá definuje víziu, hodnoty a misiu akadémie a navrhuje strategické úlohy na dosiahnutie želaného stavu. Predsedníctvo SAV následne tiež pripravilo Akčný plán na obdobie svojho mandátu do r. 2021, s konkrétnymi cieľmi, zodpovednými funkcionármi a termínmi vo viacerých oblastiach, ktoré chceme v akadémii zmeniť k lepšiemu. Ako podkladový materiál nám slúži Analýza vstupov a výstupov SAV, ktorá obsahuje porovnanie Slovenska s okolitými a ďalšími krajinami, porovnanie SAV s akadémiami okolitých krajín, ako aj porovnanie SAV s vybranými slovenskými výskumnými univerzitami. Túto analýzu ako aj Akčný plán plánujeme aktualizovať každý rok. Všetky predkladané dokumenty ponúkame na diskusiu zainteresovaným partnerom.

V Bratislave 21. 5. 2019Pavol Šajgalík, predseda SAV

Prílohy: