Poslanie Slovenskej akadémie vied

Slovenská akadémia vied je národná inštitúcia, ktorá realizuje vedecký výskum v Slovenskej republike ako samosprávna výskumná inštitúcia neuniverzitného typu financovaná primárne z verejných zdrojov. Takýto typ vedeckého výskumu u nás má nielen svoju tradíciu, ale aj opodstatnenie vo vysokej systematičnosti a koncentrovanosti, vďaka ktorým sa napája na svetové trendy vývoja ľudského poznania. Perspektívy takéhoto výskumu sú založené na výsledkoch, kvalitatívne porovnateľných s medzinárodným výskumom.


Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká ustanovizeň zriadená zákonom, s cieľom vykonávať primárne základný výskum v prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných vedách v oblastiach, ktoré sú inovatívne, náročné na personálnu alebo výskumnú infraštruktúru, rozvíjať inovatívne technológie a diagnostiku. Jej základným poslaním je zvyšovať úroveň poznania pre rozvoj Slovenskej republiky a jej obyvateľov. Hodnotovo akadémia stojí na princípoch nezávislého vedeckého skúmania a politickej nestraníckosti, kritického myslenia a excelentného poznania, vysokej odbornosti a špecializácie, efektívnej súťaživosti a interdisciplinárnej kooperácie.


Slovenská akadémia vied svojou činnosťou nadväzuje na historické tradície učených a vedeckých spoločností na Slovensku počnúc projektmi M. Bela (1735), A. Kmeťa (1892), cez aktivity vedeckých odborov Matice slovenskej (1863) až po prvú inštitucionalizáciu vedeckého výskumu v podobe Slovenskej akadémie vied a umení (1942). Od svojho založenia (1953) akadémia pôsobila najprv samostatne, neskôr v kontexte Československej akadémie vied (1960-1992). V ostatných desaťročiach (od 1989) prechádza postupnou modernizáciou a transformáciou v oblasti organizácie i celkového zamerania výskumu.


Okrem úmerného podielu na rozvoji poznania v rámci medzinárodnej deľby vedeckej práce napĺňa akadémia svoje spoločenské poslanie aj prostredníctvom vývoja progresívnych technológií, patentov, inovácií, expertíz a transferu poznatkov do mnohých oblastí praxe. Akadémia má vybudovanú výskumnú infraštruktúru na úrovni medzinárodných požiadaviek. Jej pracovníci predstavujú jedinečné a nenahraditeľné intelektuálne bohatstvo krajiny koncentrované v špičkových vedeckých osobnostiach a tímoch. Bez ich príspevku nie je možné rozvíjať ani našu národnú a kultúrnu identitu. SAV predstavuje obrovský potenciál ekonomického, technologického, sociálneho a bezpečnostného rozvoja Slovenska. V záujme toho akadémia realizuje spoluprácu s neakademickými subjektmi vo verejnej i súkromnej sfére a poskytuje im vedecké informácie na riešenie problémov a úloh rozvoja.


Slovenská akadémia vied v mnohých smeroch spolupracuje s univerzitným vedeckým výskumom a podieľa sa na ňom. Jej podiel je rovnako nezastupiteľný vo výučbe študentov na vysokých školách, najmä vedeckej príprave doktorandov a expertov mnohých kľúčových či vysokošpecializovaných (raritných) odborov, aké na univerzitách nemajú zastúpenie.


Akadémia rozvíja svoj výskum prostredníctvom vlastných vedeckých organizácií, ktoré sú štandardne zapojené do národných a medzinárodných projektov na báze grantov. V rámci nich sa v súčasnosti realizuje výskum zameraný na aktuálne globálne výzvy (napr. klimatická zmena, obnova a udržanie kvality vôd, pôdy a ovzdušia, riadenie environmentálnych rizík, ochrana biodiverzity, biotechnológie a zdravie obyvateľstva), na spoločenské výzvy (napr. rastúce nerovnosti a problém spoločenskej solidarity, sociálne vylúčenie a marginalizácia, starnutie a migrácia obyvateľov, bezpečnosť), na zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva (Slovenský národný korpus, Slovník súčasného slovenského jazyka, Knižnica slovenskej literatúry, Encyklopédia Beliana), ako aj na komplexný regionálny výskum. Akadémia tiež zabezpečuje systematický výskum štátotvorných prvkov Slovenskej republiky (jej sociálny, ekonomický, právny a vzdelávací systém) v kritickej konfrontácii s globálnymi trendmi vývoja, k čomu buduje unikátne dokumentačné a archívne zdroje.