Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Plán rodovej rovnosti SAV

Rodová rovnosť je jednou z kľúčových hodnôt Európskej únie. Európsky výskumný priestor však neustále trpí významnou stratou v dôsledku nevyužitia potenciálu talentovaných žien. SAV ako najväčšia výskumná inštitúcia na Slovensku má ambíciu prispieť k zmene dlhodobo zanedbávaného stavu rodovej rovnosti vo vede a výskume. Predsedníctvo SAV preto prijalo historicky prvý Plán rodovej rovnosti SAV (PRR SAV), v ktorom akadémia kriticky reflektuje aktuálny stav zastúpenia žien na svojich pracoviskách a nastavuje zásady rodovej rovnosti. SAV prijatím tohto strategického dokumentu napĺňa svoju víziu a hodnoty a zaraďuje sa aj z tohto hľadiska medzi moderné európske výskumné inštitúcie.

Od marca 2021 realizoval výskumný tím z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV na akadémii rodový audit s cieľom hlbšie pochopiť aktuálny stav rodovej problematiky. Prvá verzia PRR SAV prináša jeho predbežné výsledky a definuje akčný plán zameraný na odstraňovanie nerovností v piatich oblastiach.

SAV si v rámci akčného plánu stanovila päť hlavných cieľov: Bude sa usilovať o aktívnu podporu zosúlaďovania pracovného a súkromného života; podporovať rovnomerné zastúpenie žien a mužov vo vedúcich pozíciách; rovnako ako rovnosť príležitostí v procese náboru a v kariérnom raste; integrovať rodové hľadisko do výskumu a podporovať pracovné prostredie bez rodovo podmieneného násilia a sexuálneho obťažovania.

PRR SAV je dynamický dokument, ktorý bude podliehať pravidelnému sledovaniu. Monitoring sa bude realizovať prostredníctvom výročných správ organizácií SAV a zberom dodatočných údajov.

Pri prijatí a implementácii PRR SAV s Predsedníctvom SAV spolupracuje projekt ATHENA (Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe), ktorý je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 a bude trvať do roku 2025.

Kontaktná osoba pre Plán rodovej rovnosti SAV

Mgr. Lenka Ulašinová Bystrianská, PhD.
@:

Postupy pre nahlasovanie a riešenie prípadov sexuálneho obťažovania na SAV

Dôverníčky SAV

Mgr. Veronika Valkovičová, PhD.
@:
Mgr. Jana Papcunová, PhD.
@:
Mgr. Lenka Ulašinová Bystrianská, PhD.
@:

Konzultácie k právam a povinnostiam na materskej a rodičovskej dovolenke

Kontaktná osoba

Katarína Badíková
@:

Projekt ATHENA