Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Rada riaditeľov

Rada riaditeľov je stály poradný orgán samosprávnych orgánov akadémie.

Rada riaditeľov je oprávnená podávať návrhy samosprávnym orgánom akadémie a predsedovi akadémie týkajúce sa činnosti akadémie a jej orgánov a vyjadrovať sa k otázkam súčasného a budúceho postavenia, úloh a činnosti akadémie.

Radu riaditeľov zriaďuje predsedníctvo.

Radu riaditeľov tvoria riaditelia všetkých organizácií akadémie a vedúci tých organizačných zložiek organizácií akadémie, ktoré vznikli zo samostatných organizácií akadémie.

Dokumenty: