Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Rada riaditeľov

Rada riaditeľov je stály poradný orgán samosprávnych orgánov akadémie.

Rada riaditeľov je oprávnená podávať návrhy samosprávnym orgánom akadémie a predsedovi akadémie týkajúce sa činnosti akadémie a jej orgánov a vyjadrovať sa k otázkam súčasného a budúceho postavenia, úloh a činnosti akadémie.

Radu riaditeľov zriaďuje predsedníctvo.

Radu riaditeľov tvoria riaditelia všetkých organizácií akadémie a vedúci tých organizačných zložiek organizácií akadémie, ktoré vznikli zo samostatných organizácií akadémie.

Dokumenty: