Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Komisie SAV

Dislokačná komisia SAV

Členky a členovia

Zameranie komisie

Dislokačná komisia ako poradný orgán Predsedníctva SAV pomáha zabezpečovať jeho organizačnú a rozhodovaciu činnosť v oblasti:
- optimalizácie rozmiestnenia organizácií SAV a efektívneho využívania nebytových priestorov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu a v správe SAV
- prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku ako aj hnuteľného majetku prenajímaného v súvislosti s prenájmom nehnuteľného majetku
- dohľadu nad procesom nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v zmysle všeobecne platnej právnej úpravy ako aj interných noriem SAV za celú rozpočtovú kapitolu SAV ako aj vo vzťahu k príslušným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky.

Dokumenty komisie: