Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Komisie SAV

Legislatívna komisia SAV

Členky a členovia

Zameranie komisie

Legislatívna komisia SAV ako poradný orgán Predsedníctva SAV prerokúva legislatívne koncepcie a iniciatívy SAV, vypracúva koncepciu SAV v oblasti legislatívy a predkladá ju na schválenie Predsedníctvu SAV, koordinuje vypracúvanie stanovísk SAV ku všetkým legislatívnym návrhom ÚOŠS alebo poslaneckým návrhom, ktoré sa týkajú SAV, a to v rámci prizvania SAV do medzirezortného pripomienkového konania alebo bez oficiálneho prizvania SAV.

Dokumenty komisie: