Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky

E-mail:
Kontakt: matej.navratil@savba.sk
Počet zobrazení: 147
Ústav politických vied SAV, v. v. i. vypisuje konkurz na pozíciu vedecký pracovník/vedecká pracovníčka v rámci projektu APVV s názvom „Slovensko v európskom diferencovanom zriadení“.
Predpokladaný nástup: 1. septembra 2022, resp. podľa dohody
Odborné kvalifikačné a pracovné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore politológia, medzinárodné vzťahy, európske štúdiá
- vedecká publikačná činnosť v odbore
- komunikačné a prezentačné schopnosti
- aktívna znalosť anglického jazyka
- zameranie aspoň na dve z nasledujúcich oblastí: medzinárodné vzťahy, Európska únia, aktuálne otázky európskej integrácie, zahraničná politika SR, kvalitatívne metódy sociálno-vedného výskumu, kvantitatívne metódy sociálno-vedného výskumu, organizačné teórie, novy inštitucionalizmus.
Pracovný úväzok: plný, resp. podľa dohody
Platové náležitosti: v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (podľa prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 338/2019 Z. z.).
Pracovná náplň: 80% času vedecká činnosť / 20% času administratíva
Spolu so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru zašlite aj:
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platného zákona
- profesijný životopis s prílohami (zoznam publikačnej, prednáškovej, projektovej činnosti, účasť na výskumných a študijných pobytoch)

Termín na odovzdanie žiadosti: 5. 7. 2022 do 12,00 hod.
Spôsob zaslania žiadosti: požadované doklady s podpisom vo formáte pdf uvedené vyššie, treba zaslať e-mailom hlavnému riešiteľovi projektu na adresu: matej.navratil@savba.sk
Späť na pracovné príležitosti