Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Výberové konanie – Odborný pracovník (VŠ) alebo Vedecký pracovník (PhD.), zastupovanie počas MD

E-mail:
Kontakt: Ing. Pavol Farkaš, PhD.; e-mail: chempalo@savba.sk
Počet zobrazení: 147
Riaditeľ Chemického ústavu SAV vypisuje výberové konanie na pozíciu odborný (VŠ) alebo vedecký (PhD.) pracovník v Oddelení imunochémie glykokonjugátov so zameraním na odbor biológia, špecializácia imunológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne vedy), pri preukázaní odbornej znalosti a praxe aj príbuzné odbory. Pracovná činnosť obsahuje participáciu na aktuálne riešených projektoch zameraných na štúdium biologických vlastností derivátov prírodných molekúl, podieľanie sa na príprave nových projektov a prácu s chemickými a biologickými faktormi v laboratóriu. Praktické znalosti z oblasti imunochémie, imunologických metód sú nevyhnutné, znalosti a prax z ďalších oblastí napr. molekulárnej biológia, biochémia, mikrobiológia a pod. sú výhodou. Výhodou je prax s navrhovaním a vykonávaním postupov a projektov, práca s bunkovými líniami a publikačná činnosť.

Špecifikácia pracovného pomeru: 100 % úväzok, zmluva na dobu určitú.

Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.

Výhody a benefity:
• pružný pracovný čas,
• 9 týždňov dovolenky,
• profesionálny a odborný rast.

Požiadavky na uchádzača:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore biológia, špecializácia imunológia, v prípade preukázania kvalít nad rámec požiadaviek aj príbuzné špecializácie, alebo vzdelanie II. stupňa s preukázaním dostatočnej praxe;
• preukázateľné skúsenosti s prácou v laboratóriu (práca s bunkovými kultúrami, práca s prietokovým cytometrom, ELISA a pod.);
• schopnosť a ochota učiť sa nové pracovné postupy a metódy;
• schopnosť samostatnej aj tímovej vedecko-výskumnej práce;
• znalosť anglického jazyka (pokročilý);
• schopnosť prezentovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti formou publikácií a vývesiek či prednášok;
• zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, schopnosť rozhodovania pri riešení zložitých problémov, dôslednosť, komunikatívnosť.

Termín odovzdania žiadosti: 30. 11. 2021; termín výberového konania: ASAP; termín nástupu: ASAP, dohodou.

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru;
• profesijný životopis a motivačný list;
• zoznam publikačnej činnosti (ak existuje).

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu: chempalo@savba.sk, alebo poštou na adresu:
Chemický ústav SAV, Mgr. Jana Žabková, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava.

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky danej pozície.
Späť na pracovné príležitosti