Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecký pracovník na Filozofickom ústave SAV

E-mail:
Kontakt:
Počet zobrazení: 95
Vedecký pracovník

s tematickým zameraním na sociálnu filozofiu a filozofickú antropológiu a metodologicky sa orientujúci na fenomenológiu a štrukturalizmus prijímaný na projektový úväzok s individuálnou výskumnou úlohou: „epistemologické otázky paradigmatických spoločenských transformácií“.

Požiadavky:

ukončené magisterské a doktorandské štúdium v odbore filozofia. Predpokladáme výraznú skúsenosť s akademickým publikovaním, preukázanú publikáciami v relevantných vedeckých časopisoch alebo monografiách. Požadujeme vynikajúcu znalosť angličtiny slovom aj písmom a znalosť ďalšieho svetového jazyka.
Treba predložiť:

úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia druhého a tretieho stupňa v požadovanom odbore
výpis z registra trestov
profesijný životopis
kompletný zoznam publikačnej činnosti
kompletný zoznam textov prijatých na publikovanie, resp. textov zaslaných na recenzné konanie do vedeckých periodík a iných vedeckých publikácií
kompletný zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií)
kompletný zoznam doteraz riešených grantových projektov

Researcher

focused on social philosophy and philosophical anthropology, methodologically focused on phenomenology and structuralism, for a position in research project with an individual research task: „epistemological questions of paradigmatic social transformations“.

Requirements:

M.A and Ph.D. in philosophy. We expect significant experience with academic publishing demonstrated by publications in relevant academic journals or monographs. We expect excellent knowledge of English spoken and written, as well as knowledge of another major foreign language

Documents:

certified M. A. and Ph. D. diploma
criminal record
academic CV
a complete list of publications
a complete list of works under review
a complete list of citations (without self-citations)
a complete list of finished funded projects

Termín odovzdania žiadosti: 21.6. 2021

Termín výberového konania: 24. 6. až 27. 6. 2021 (bude spresnené)

Termín nástupu: 1. 7. 2021

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu filosekr@savba.sk

alebo poštou na adresu:

Filozofický ústav SAV

Klemensova 19

811 09 Bratislava
Späť na pracovné príležitosti