Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Výskumný a vývojovný pracovník s VŠ vzdelaním

E-mail:
Kontakt: 02 / 5910 4511
Počet zobrazení: 2963
Ústav merania SAV v Bratislave ponúka prácu pre absolventov VŠ na pozíciu výskumný resp. vývojovný pracovník s VŠ vzdelaním pre riešene čiastkových úloh vedecko-výskumných projektov v jednotlivých vedeckých oddeleniach ÚM SAV, s perspektívou nástupu na doktorandské štúdium v školskom roku 2021/2020 v študijnom programe „Meracia technika“, ktorý je od roku 2020 zaradený do doktorandského študijného odboru „Elektrotechnika“ (v spolupráci s FEI STU v Bratislave) a študijného programu „Aplikovaná matematika“ v rámci študijného odboru „Matematika“ (v spolupráci s FMFI UK v Bratislave).

Pracovisko:
Ústav merania Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, http://www.um.sav.sk/

Pozícia
Výskumný a vývojovný pracovník s VŠ vzdelaním.
https://www.um.sav.sk/kariera/pracovne-ponuky-pre-absolventov-vs/
Špecifická problematika podľa zaradenia v rámci jednotlivých vedeckých oddelení ÚM SAV:

Vedecký/vývojový pracovník v oblasti optoelektronických meracích metód
Vedecký/vývojový pracovník v oblasti rozvoja teoretických metód pre modelovanie, analýzu a spracobvanie výsledkov merania
Vedecký/vývojový pracovník pre oblasť zobrazovacích metód
Vedecký/vývojový pracovník pre oblasť biomeraní
Vedecký/vývojový pracovník v oblasti magnetometrie

Odborné požiadavky na uchádzača:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v relevantnom študijnom odbore na FMFI UK, FEI STU, resp. ekvivalent
• schopnosť samostatného štúdia a riešenia špecifických úloh
• schopnosť riešiť vedecké problémy, aktívna účasť na príprave a riešení domácich a zahraničných vedeckých projektov
• súčasťou pracovnej náplne bude spolupráca s vedcami z rôznych disciplín.
• súčasťou pracovnej náplne bude spolupráca s vedcami z rôznych disciplín.

Špecifikácia pracovného pomeru:
100% úväzok na dobu určitú do 31.8.2021 s možným nadväzným nástupom na doktorandské štúdium.

Platové podmienky:
Platové zaradenie podľa platových taríf výskumných zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s Nariadením vlády SR 388/2018 a so Zákonom 553/2003, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností v znení verzie účinnej od 1.1.2019. Osobné príplatky podľa kvality uchádzača a účasti na riešení vedeckých projektov oddelenia.


Termín odovzdania žiadosti:
priebežne (do 30.6.2021)

Termín nástupu:
podľa dohody

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov)
• preukázať bezúhonnosť, v zmysle 552/2003 Z.z., paragraf 3 ods.1 , bod b a ods.4, výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace,
• profesijný životopis s vo formáte Europass,
• motivačný list opisujúci výskumné záujmy kandidáta, kvalifikáciu a zdôvodnenie prečo by bol vhodným kandidátom pre prácu výskumného a vývojového pracovníka ÚM SAV


Kontakt:
• Sekretariát riaditeľa, Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava tel. 02 / 5910 4511, umersekr@savba.sk
Späť na pracovné príležitosti