Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vzťah primeraného zisku a rizika v hromadnej osobnej doprave na Slovensku

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 2
Miloš Poliak
Detaily:
Rok, strany: 2013, 206 - 220
Kľúčové slová:
transport, financing, risk, factor, region, public JEL Classification: R48, H40
Typ článku: Vedecký článok / Article
O článku:
Príspevok sa zaoberá závislosťou medzi primeraným ziskom a rizikom v rámci poskytovania hromadnej osobnej dopravy. V prvej časti príspevok analyzuje požiadavky na stanovenie primeraného zisku podľa súčasne platných predpisov a taktiež analyzuje súčasné stanovenie primeraného zisku v zmluvách pri zabezpečení dopravnej obslužnosti. Primeraný zisk je často stanovený v percentuálnej výške z nákladov. Ďalšia časť príspevku obsahuje analýzu rizík, ktoré ovplyvňujú primeraný zisk. Riziká sú rozdelené na dve skupiny: nákladové a výnosové riziká. Príspevok popisuje možnosti rozdelenia rizík medzi zmluvné strany zabezpečenia dopravnej obslužnosti. V ostatnej časti príspevku je definovaný vzťah medzi primeraným ziskom a rizikom v hromadnej osobnej doprave.

The paper deals with relationship between reasonable profit and risk in the provision of public passenger transport. In the first part, the paper analyzes requirements for determination of reasonable profit in current time. The paper analyzes actual determination of reasonable profit, too. Reasonable profit is often specified as percentage part of the costs. In the second part, there is an analysis of risks which affect reasonable profit. These risks are divided into two basic groups: cost risk and income risk. The paper describes ways of dividing risks between contractual sides. In the last part, the relationship which expresses the functionality between reasonable profit and risk in public passenger transport is discussed.
Ako citovať:
ISO 690:
Poliak, M. 2013. Vzťah primeraného zisku a rizika v hromadnej osobnej doprave na Slovensku . In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.2, pp. 206-220. ISSN 0013-3035.

APA:
Poliak, M. (2013). Vzťah primeraného zisku a rizika v hromadnej osobnej doprave na Slovensku . Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(2), 206-220. ISSN 0013-3035.