Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Determinanty rozvoja jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no. 2
Beáta Gavurová - Eduard Hyránek
Detaily:
Rok, strany: 2013, 134 - 154
Kľúčové slová:
day health care (DHC), day surgery, healthcare system, performance risk in day health care, performance efficiency in day health care, development barriers in day health care JEL Classification: I13, I19
Typ článku: Vedecký článok / Article
O článku:
Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS) sa na Slovensku využíva len posledné desaťročie. Jej využívanie odlišne vnímajú zdravotné poisťovne redukujúce radikálnym spôsobom finančné zdroje, inak permanentne zadlžujúce sa nemocnice, ktorým k tomuto stavu prispievajú znížené platby za výkony JZS oproti platbám za ukončenú hospitalizáciu. Príčinou je zle nastavený a ekonomicky demotivujúci systém, vďaka ktorému vo využívaní JZS rapídne zaostávame za celoeurópskym priemerom. Na Slovensku neexistujú štúdie deklarujúce využívanie, determinanty rozvoja, rizikovosť, bariéry využívania JZS v jednotlivých regiónoch, ako aj cenové stratégie zdravotných poisťovní. Príspevok predstavuje výstup z výskumu zameraného na rozvoj JZS v záujme zvyšovania efektívnosti zdravotníckeho systému na Slovensku a predstavuje pilotnú štúdiu v tejto oblasti.

In Slovakia day health care (DHC) has been used only for a decade. The usage of DHC is differently perceived by health insurance companies that radically reduce the financial resources. On the other hand, the usage of DHC is differently perceived by hospitals which are permanently indebted. The reduced payment for DHC performance in comparation with payments for finished hospitalization aggravates the conditions of hospitals. The reason is improperly adjusted and economically demotivated system that causes the significant lagging behind the European average. In Slovakia no studies declare usage, determinants, riskiness, utilization barriers of the DHC in regions and price strategies of health insurance companies. The contribution presents research output focused on DHC development in order to increase an efficiency of healthcare system in Slovakia, and also presents the pilot study in this field.
Ako citovať:
ISO 690:
Gavurová, B., Hyránek, E. 2013. Determinanty rozvoja jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 61, no.2, pp. 134-154. ISSN 0013-3035.

APA:
Gavurová, B., Hyránek, E. (2013). Determinanty rozvoja jednodňovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 61(2), 134-154. ISSN 0013-3035.