Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pedagogická interpretácia hudobnodramatického diela ako efektívny prostriedok pre rozvoj kritického myslenia

In: Slovenské divadlo, vol. 72, no. 1
Ivana Lacková
Detaily:
Rok, strany: 2024, 74 - 84
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
pedagogická interpretácia, hudobnodramatické dielo, hudobné dielo, dramatické dielo, kritické myslenie
Typ článku: štúdia
O článku:
Príspevok sa zaoberá problematikou pedagogickej interpretácie hudobnodramatického diela. Autorka mapuje a spracováva jej teoretické východiská, kriticky hodnotí zložitosť pedagogickej interpretácie hudobnodramatického diela vzhľadom k jeho syntetickej povahe. Identifikuje rozdielnosť štandardne využívaných postupov pedagogickej interpretácie hudobného diela na jednej a dramatického na druhej strane, ktoré pre pedagogickú interpretáciu hudobnodramatického diela predstavujú limitujúci faktor. Koncepciu pedagogickej interpretácie hudobnodramatického diela navrhuje stavať na atribútoch kritického myslenia. Dimenziu kognitívnych spôsobilostí vníma ako inovatívny prostriedok takejto interpretácie.
Ako citovať:
ISO 690:
Lacková, I. 2024. Pedagogická interpretácia hudobnodramatického diela ako efektívny prostriedok pre rozvoj kritického myslenia. In Slovenské divadlo, vol. 72, no.1, pp. 74-84. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0006

APA:
Lacková, I. (2024). Pedagogická interpretácia hudobnodramatického diela ako efektívny prostriedok pre rozvoj kritického myslenia. Slovenské divadlo, 72(1), 74-84. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0006
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 2. 4. 2024
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.