Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Bertrand Westphal a teória geokritiky (úvodné poznámky k téme)

In: Slovenská literatúra, vol. 71, no. 2
Terézia Guimard Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 169 - 178
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
literárna teória, priestorové myslenie, geokritika, literárna reprezentácia, ľudský priestor, fikčný text, literárna kartografia, Bertrand Westphal
literary theory, spatial thinking, geocriticism, literary representation, human space, fictional text, literary cartography, Bertrand Westphal
Typ článku: IV. Téma čísla: Rozhľady / IV. The Theme of the Issue: Views
O článku:
Mimoriadny dôraz, ktorý sa v súčasnosti pripisuje interdisciplinárnemu prístupu vo vedeckom skúmaní a zároveň dôležitosť, ktorá sa od priestorového obratu pripisuje priestoru, sa pretavili aj do myslenia o literárnom priestore. Z hľadiska súčasnej literárnej vedy je teória geokritiky francúzskeho literárneho vedca Bertranda Westphala zaujímavá práve v zmysle jej interdisciplinarity a geocentrizmu. V úzkom spojení s antropológiou, geografiou, históriou či kultúrnymi štúdiami definuje B. Westphal geokritiku ako poetiku interakcií medzi literatúrou a ľudským priestorom. Venuje sa tiež štúdiu vzťahov medzi fiktívnymi a skutočnými svetmi literárnych diel a ich sociálnym a geografickým kontextom, pričom verí, že práve oni môžu ovplyvňovať formovanie kultúrnych identít. Článok podrobne predstavuje teóriu geokritiky, jej hlavné východiská a princípy s cieľom inšpirovať budúci výskum, ktorého predmetom by mohlo byť formulovanie geokritickej analýzy.
The strong emphasis that is nowadays put on interdisciplinary approaches and – after the spatial turn in social sciences and the humanities – on space have also inspired literary research of space. From the perspective of contemporary literary studies, the theory of geocriticism developed by Bertrand Westphal is inspiring for its interdisciplinarity and geocentrism. In close connection with such fields as anthropology, geography, history, or cultural studies, B. Westphal defines geocriticism as a poetics of interactions between literature and human space. The French literary scholar also studies the relationships between the fictional and real worlds of literary works and their social and geographical contexts. These in his view help shape cultural identities. The article introduces in detail the theory of geocriticism and its main premises and principles in order to inspire future research, the object of which could be the formulation of a geocritical analysis.
Ako citovať:
ISO 690:
Guimard, T. 2024. Bertrand Westphal a teória geokritiky (úvodné poznámky k téme). In Slovenská literatúra, vol. 71, no.2, pp. 169-178. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.7

APA:
Guimard, T. (2024). Bertrand Westphal a teória geokritiky (úvodné poznámky k téme). Slovenská literatúra, 71(2), 169-178. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.7
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 27. 3. 2024