Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

„Aký vplyv má na moju nemčinu slovenčina?“ Metamultilingvizmus a literárna viacjazyčnosť v textoch Ireny Brežnej

In: Slovenská literatúra, vol. 71, no. 2
Adriana Schwarzbacher Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 138 - 152
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
metamultilingvizmus, literárna viacjazyčnosť, Nová svetová literatúra, Irena Brežná, Elke Sturm-Trigonakis, Yasemin Yildiz, Natalia Blum-Barth
metamultilingualism, literary multilingualism, “new” world literature, Irena Brežná, Elke Sturm-Trigonakis, Yasemin Yildiz, Natalia Blum-Barth
Typ článku: III. Téma čísla: Štúdie / III. The Theme of the Issue: Studies
O článku:
Autorská skúsenosť s emigráciou zviditeľňuje v literárnych dielach a verejných prejavoch jeden z aspektov viacjazyčnosti. Tá nie je iba dôsledkom migrácie a globalizácie, ale aj konceptu metamultilingvizmu, čo prispieva k rozšíreniu našej znalosti o jazykových dynamikách v literárnej tvorbe. Štúdia načrtáva cez vybrané literárne texty a rozhovory so slovensko-švajčiarskou autorkou Irenou Brežnou koncept metamultilingvizmu a literárnej viacjazyčnosti ako jednej z charakteristík Novej svetovej literatúry. Metamultilingvizmus ako generátor literárnej viacjazyčnosti prezentuje cez jeho definíciu od Elke Sturm-Trigonakisovej a cez jeho realizáciu v podobe jazykového komentára. Všíma si aj reflexiu jazykov u I. Brežnej ako jeden z rámcov jej tvorby a súčasť literárneho procesu. Zároveň nazerá cez teóriu Yaseminy Yildizovej a Tilla Dembecka na koncept jednojazyčnosti ako na umelý konštrukt a na viacjazyčnosť ako na prirodzený spoločenský stav. Pri analýze internej roviny textu sa opiera o koncept manifestnej, latentnej a exkludovanej viacjazyčnosti, systematicky rozpracovaný Nataliou Blum-Barthovou, ktorá podobne ako Immacolata Amodeová chápe pod multilingvizmom intratextovú viacjazyčnosť.
The author’s experience of emigration makes visible – in literary works and public speeches – one of the aspects of multilingualism as not only a consequence of migration and globalization, but also of the concept of metamultilingualism which contributes to expanding of our understanding of linguistic dynamics in literary production. Through selected literary texts and interviews with the Slovak-Swiss author Irena Brežná, the paper outlines the concept of metamultilingualism and literary multilingualism as one of the characteristics of the “new” world literature. Metamultilingualism as a generator of literary multilingualism is presented through the definition by Elke Sturm-Trigonakis and through its realisation in the form of linguistic commentary. The paper also takes a look at the reflection of languages in I. Brežná’s writing as one of the frameworks of her work and a part of the literary process. At the same time, it looks at the concept of monolingualism as an artificial construct and multilingualism as a natural social condition as outlined in the theory of Yasemina Yildiz and Till Dembeck. In the analysis of the internal plane of the text, the article relies on the concept of manifest, latent, and excluded multilingualism, systematically elaborated by Natalia Blum-Barth, who, like Immacolata Amode, sees multilingualism as intratextual.
Ako citovať:
ISO 690:
Schwarzbacher, A. 2024. „Aký vplyv má na moju nemčinu slovenčina?“ Metamultilingvizmus a literárna viacjazyčnosť v textoch Ireny Brežnej. In Slovenská literatúra, vol. 71, no.2, pp. 138-152. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.5

APA:
Schwarzbacher, A. (2024). „Aký vplyv má na moju nemčinu slovenčina?“ Metamultilingvizmus a literárna viacjazyčnosť v textoch Ireny Brežnej. Slovenská literatúra, 71(2), 138-152. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.5
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 27. 3. 2024