Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tvorba Violy Fischerové a Jaroslavy Blažkové z perspektivy literárního feminismu a genderu?

In: Slovenská literatúra, vol. 71, no. 2
Aneta Podhradská Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 123 - 137
Jazyk: cze
Kľúčové slová:
Viola Fischerová, Jaroslava Blažková, literární feminismus, gender
Viola Fischerová, Jaroslava Blažková, literary feminism, gender
Typ článku: III. Téma čísla: Štúdie / III. The Theme of the Issue: Studies
O článku:
Viola Fischerová (1935 – 2010) a Jaroslava Blažková (1933 – 2017), dvě generačně si blízké autorky přináležející (zdánlivě?) k jiné národní literární tradici a v životě i ve svých dílech trvale prožívající středoevropský literární a politický prostor, ze kterého pocházejí, spojuje také nejednoznačné přijetí laickou i odbornou čtenářskou veřejností. Přestože mnohdy kritika naznačuje, že jednotlivě z literárního hlediska představují „vyprázdněné nádoby“, o nichž už není co víc říct, soudobé perspektivy a literárněvědné diskuse naznačují, že je relevantní se k jejich poetikám vracet. Příspěvek se pokouší na základě známých literárněteoretických východisek a pomocí paralelního analytického a interpretačního přístupu (jenž podtrhuje výraznou autentičnost jejich tvorby) přehledově a snad tak i komplexněji načrtnout hlediska, která by mohla podnítit opětovný zájem o osobnosti a poetiky těchto autorek v širším kontextu a přesáhnout tak hranice (literárněhistorické, interpretační a jiné), jež byly z různých důvodů vystavěny.
The two women authors Viola Fischerová (1935 – 2010) and Jaroslava Blažková (1933 – 2017) belong to the same generation, but to (seemingly?) different national literary traditions. The writers ceaselessly experience in their life and work the Central European literary and political space from which they originate. The reception of their writing – by general and professional readership – is ambiguous in both cases. Although critics often suggest that from the literary point of view, they are individually “emptied vessels” about which there is nothing more to say, contemporary perspectives and literary scholarly discussions suggest that a return to their poetics is relevant. On the basis of established literary theoretical premises and by means of parallel analysis and interpretation (which also underline distinct authenticity of their work), the paper attempts to outline those aspects of the texts that might stimulate a renewed interest in the personalities and poetics of these authors in a broader context. In this way, it tries to transcend the boundaries (literary-historical, interpretative, etc.) that have been created for various reasons.
Ako citovať:
ISO 690:
Podhradská, A. 2024. Tvorba Violy Fischerové a Jaroslavy Blažkové z perspektivy literárního feminismu a genderu?. In Slovenská literatúra, vol. 71, no.2, pp. 123-137. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.4

APA:
Podhradská, A. (2024). Tvorba Violy Fischerové a Jaroslavy Blažkové z perspektivy literárního feminismu a genderu?. Slovenská literatúra, 71(2), 123-137. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.4
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 27. 3. 2024