Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Iniciačná úloha Jozefa Karola Viktorina v kritickom prístupe k textu

In: Slovenská literatúra, vol. 71, no. 2
Martin Navrátil Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2024, 85 - 104
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Jozef Karol Viktorin, editor, edícia, textová kritika
Jozef Karol Viktorin, editor, editing, textual criticism
Typ článku: I. Štúdie / I. Studies
O článku:
Štúdia sa zaoberá impulzmi editora a redaktora Jozefa Karola Viktorina (1822 – 1874) do spôsobov (opätovného) vydávania slovenských literárnych diel minulosti. J. K. Viktorin presadil kritický prístup k textovým prameňom, skúmal históriu textu, zhromažďoval bibliografické údaje variantov, uplatňoval postupy kolácie variantov a explikácie nejasných miest a výsledky týchto operácií v rozličnej miere využil pri tvorbe sprievodného aparátu zväzkov (k edícii Jána Hollého pripojil aj opis editorskej manipulácie s textom). Jazykový materiál pripravovaných edícií bol rôzny (bernolákovčina, reformovaná štúrovčina, slovenčina zámerne zachovávajúca spoločné prvky s češtinou), editor viedol konštruktívny dialóg s pôvodcom v prípade vydávania textov žijúceho autora (Andrej Sládkovič, Jonáš Záborský), podobu zásahov do textu nežijúceho autora (J. Hollý) zase konzultoval s inými osobnosťami súdobého literárneho života. Zachovanie osobitosti autorovho jazyka bolo v napätí so zámerom normalizáciou jazyka vydávaných textov stabilizovať slovenčinu po hodžovsko-hattalovskej reforme, opodstatnenosť zásahu však rozlišoval aj na základe dištinkcie viazaná – neviazaná reč.
The article deals with Jozef Karol Viktorin’s (1822 – 1874) input into editorial practice regarding the ways of (re)publishing older Slovak literary works. As an editor, J. Viktorin advocated for a critical approach to textual sources, researched the history of the text, collected bibliographical data of variants, applied the procedures of variant collation and explication of obscure places, and used the results of these operations to varying degrees in the creation of the accompanying apparatus of the volumes (his edition of Ján Hollý was also accompanied by a description of editorial manipulation of the text). The linguistic material of individual editions varied (the texts were in Bernolák’s Slovak, reformed Štúr’s Slovak, and Slovak deliberately preserving common elements with the Czech language). In the case of publishing living authors, the editor led constructive dialogues (Andrej Sládkovič, Jonáš Záborský) and when it came to authors who were no longer alive (J. Hollý), he consulted other literary specialists about the optimal form of interventions. The preservation of the author’s distinctive language was in tension with the intention to stabilise the Slovak language by normalising the linguistic character of published texts after the Hodža-Hattala reform. However, J. Viktorin also based his interventions on whether the element in question was important from the formal verse structure.
Ako citovať:
ISO 690:
Navrátil, M. 2024. Iniciačná úloha Jozefa Karola Viktorina v kritickom prístupe k textu. In Slovenská literatúra, vol. 71, no.2, pp. 85-104. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.1

APA:
Navrátil, M. (2024). Iniciačná úloha Jozefa Karola Viktorina v kritickom prístupe k textu. Slovenská literatúra, 71(2), 85-104. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.1
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 27. 3. 2024