Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The Heterogeneity of European Bank Lending and the Role of Economic Policy Uncertainty

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 71, no. 3
Daniel Pastorek Číslo ORCID - Dajana Mazůrková
Detaily:
Rok, strany: 2023, 258 - 278
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
economic policy uncertainty, bank lending, European Union; JEL Classification: C23, D81, E50, G21
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Článok skúma vzťah medzi úverovou aktivitou bánk a hospodársko-politickou neistotou, s využitím dát od roku 1998 až 2018 pre 7 844 bánk z Európskej únie (28). Výsledky potvrdzujú negatívny vplyv európskej neistoty na poskytovanie bankových úverov. Dôležité je zistenie, že sme identifikovali heterogenitu v rámci jej členov.. Zatiaľ čo vplyv neistoty na krajiny západnej Európy je štatisticky významný, v prípade krajín strednej a východnej Európy sa tento vplyv nepotvrdil. Heterogenita je potvrdená aj v prípade využitia rôznych špecifikácii modelov.
The paper examines the relationship between bank lending activity and economic-policy uncertainty, using data from 1998 to 2018 for 7,844 banks from the European Union (28). Our findings demonstrate a negative impact of European uncertainty on bank lending. Importantly, we observe heterogeneity within the EU. While the impact on Western European countries is statistically significant, this effect has not been confirmed for Central and Eastern European Countries. This heterogeneity is also evident using different model specifications.
Ako citovať:
ISO 690:
Pastorek, D., Mazůrková, D. 2023. The Heterogeneity of European Bank Lending and the Role of Economic Policy Uncertainty. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 71, no.3, pp. 258-278. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2023.03.04

APA:
Pastorek, D., Mazůrková, D. (2023). The Heterogeneity of European Bank Lending and the Role of Economic Policy Uncertainty. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 71(3), 258-278. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2023.03.04
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV, v.v.i. / Institute of Economic Research SAS
Publikované: 18. 8. 2023