Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Slovenský literárny periodický samizdat v osemdesiatych rokoch 20. storočia

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 3
Katarína Mikulovičová Číslo ORCID - Pavel Matejovič Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 287 - 321
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
literárny samizdat, disent, osemdesiate roky 20. storočia, neoficiálna kultúra
literary samizdat, dissent, the 1980s, unofficial culture
Typ článku: II. Pramene / II. Sources
O článku:
Štúdia približuje formou prehľadu slovenské samizdatové literárne periodiká, ktoré vychádzali v osemdesiatych rokoch 20. storočia: Kontakt, Altamira, K, Fragment, Fragment K. Deskriptívne ich eviduje, všíma si ich tematické zameranie, obsahovú štruktúru, podmienky vzniku a celkový dobový kontext, a analyzuje vybrané texty, ktoré reprezentujú špecifickú poetiku literárneho samizdatu. Súčasne si všíma československý kontext literárneho samizdatu, ktorý nemožno oddeliť od slovenského literárneho samizdatu. Okrajovú pozornosť venuje aj teoretickému vymedzeniu pojmu literárny samizdat v stredo- a východoeurópskom kontexte s prihliadnutím na špecifický charakter slovenského literárneho samizdatu. Štúdia sa opiera o výsledky zahraničného výskumu samizdatu, predovšetkým o práce českých literárnych vedcov zhrnuté v encyklopedickej monografii Český literární samizdat 1948 – 1989 (2018). Ambíciou je vytvoriť úvod do ďalšieho výskumu slovenského literárneho samizdatu.
The article presents an overview of Slovak literary samizdat periodicals published in the 1980s: Kontakt, Altamira, K, Fragment, Fragment K. The authors describe them, deal with their thematic focus, content structure, conditions of their emergence and general context of the period, and analyse selected texts that represent the specific poetics of literary samizdat. At the same time, it devotes space to the discussion of the Czechoslovak context of literary samizdat which cannot be separated from Slovak literary samizdat. At the same time, the article briefly outlines theoretical definitions of the concept of the literary samizdat as used in Central and Eastern European context, taking especially into account the specific character of Slovak literary samizdat. The authors draw on international research on samizdat, especially on the works of Czech literary scholars summarised in the encyclopaedic monograph Český literární samizdat 1948 – 1989 ([Czech literary samizdat 1948 – 1989] 2018). The article aims to inspire further research on Slovak literary samizdat.
Ako citovať:
ISO 690:
Mikulovičová, K., Matejovič, P. 2023. Slovenský literárny periodický samizdat v osemdesiatych rokoch 20. storočia. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.3, pp. 287-321. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.5

APA:
Mikulovičová, K., Matejovič, P. (2023). Slovenský literárny periodický samizdat v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Slovenská literatúra, 70(3), 287-321. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.5
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 25. 5. 2023