Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Edičné realizácie Jozefa Felixa

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 3
Martin Navrátil Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 268 - 286
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Jozef Felix, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, textológia, edičná prax
Jozef Felix, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry [Slovak Publishing House of Belles-Lettres], textual studies, editorial practice
Typ článku: I. Štúdie / I. Studies
O článku:
Štúdia Edičné realizácie Jozefa Felixa nadväzuje na príspevok Teoretické vstupy Jozefa Felixa do textologickej problematiky (2023), ktorý sa zaoberal teoretickou koncepciou textológie Jozefa Felixa (1913 – 1977). Komplementárne k nemu sa snaží zachytiť praktické zužitkovanie Felixových teoretických názorov (potreba starostlivej kolácie prameňov, zdôvodňovanie editorových krokov, uplatňovanie pravidla poslednej ruky pri výbere východiskového textu, hľadanie priestoru medzi odmietnutím „apretátorských naplavenín“ a odmietnutím „textologického purizmu“ v oblasti jazykovej úpravy textu atď.) pri príprave čitateľských vydaní slovenského literárneho dedičstva. Felixova editorská práca, ktorou nastavoval určité štandardy, je teda skúmaná na edíciách diela Ivana Kraska vo zväzkoch Dielo (1954) a Lyrické dielo (1956) a na vydaní prvého zväzku Diela v dvoch zväzkoch (1955) Jána Palárika, obsahujúceho dramatickú tvorbu a state venované divadlu. Felix sa tu javí ako editor, ktorému sa celkom úspešne darilo napĺňať vlastné požiadavky, prispel k obmedzeniu svojvoľných a invazívnych zásahov do textov autorov, no pritom mali jeho postupy zrejme aj nezamýšľané a neželané dôsledky.
The article is a continuation of the author’s paper “Jozef Felix’s theoretical contributions to textual studies” (2023) which dealt with the theoretical conception of textual studies as outlined by Jozef Felix (1913 – 1977). Complementary to it, it attempts to capture the practical utilisation of Felix’s theoretical views (the need for careful collation of sources, justification of individual editorial steps, the application of the rule of “the last hand” with regards to the selection of the source text, searching for a space between the rejection of “proofreading deposits” and the rejection of “textological purism” in the linguistic treatment of the text, etc.) in the preparation of reader editions of the Slovak literary heritage. Felix’s editorial work, through which he set textological standards, is examined in the editions of Ivan Krasko’s works in the volumes Dielo ([Works] 1954) and Lyrické dielo ([Lyrical works] 1956) and in the edition of the first volume of Jan Palárik’s Dielo v dvoch zväzkoch ([Works in two volumes] 1955) that contains Palárik’s dramatic works and essays on theatre. Felix as a practical editor seems to have been successful in fulfilling his own requirements and contributed to the limitation of arbitrary and invasive editorial interventions, yet his procedures also seem to have had unintended and unwanted consequences.
Ako citovať:
ISO 690:
Navrátil, M. 2023. Edičné realizácie Jozefa Felixa. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.3, pp. 268-286. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.4

APA:
Navrátil, M. (2023). Edičné realizácie Jozefa Felixa. Slovenská literatúra, 70(3), 268-286. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.4
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 25. 5. 2023