Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Premeny postavy a priestorové kontrasty v románe Petra Jilemnického Víťazný pád

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 3
Zuzana Kubusová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 260 - 267
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Peter Jilemnický, Víťazný pád, expresionizmus, poetizmus, literárna postava, literárny priestor
Peter Jilemnický, Víťazný pád [The victorious fall], Expressionism, Czech Poetism, literary character, literary space
Typ článku: I. Štúdie / I. Studies
O článku:
Román Víťazný pád (1929), ktorý doterajšia literárna historiografia vníma v kontexte slovenskej medzivojnovej prózy predovšetkým v súvislostiach s expresionizmom a lyrizáciou prózy, uzatvára prvé tvorivé obdobie Petra Jilemnického (1901 – 1949), slovensky píšuceho autora českého pôvodu. Príspevok sa zameriava na premenu hlavnej postavy ako určujúci prvok rozvíjania sujetu a na priestorové kontrasty v románe. V diele identifikuje rovinu vecného sveta, ktorou autor reflektuje sociálnu tragiku života v slovenskom regióne Kysuce a rovinu imaginatívneho sveta, vlastnú predovšetkým hlavnej postave Maťa Horoňa. V súvislosti s prítomnosťou imaginatívneho sveta príspevok naznačuje hypotézu o spätosti románu s estetikou českého poetizmu. Román Víťazný pád vznikal v rokoch 1925 – 1926, teda v období prebiehajúcej diskusie o vhodnosti poetistického programu ako umenia pre novú spoločnosť. Príspevok vníma román Víťazný pád na pozadí tejto diskusie ako tranzitné dielo vo vývine autorskej poetiky.
The novel Víťazný pád ([The victorious fall] 1929) is the last work in the first phase of the oeuvre of the Slovak writer of Czech origins, Peter Jilemnický (1901 – 1949). Literary historiography has most often discussed the novel in the context of Slovak interwar fiction primarily in relation to expressionism and the lyricisation of prose. The paper focuses on the transformation of the main character as the determining element in the development of the plot and on spatial contrasts in the novel. It identifies the plane of the material world, through which the author reflects the social tragedy of life in the Slovak region of Kysuce, and the plane of the imaginative world, represented especially by the main character Maťo Horoň. With regards to the imaginative world, the article proposes the hypothesis that the novel’s poetics has ties with the aesthetics of Czech poetism. The novel was written between 1925 and 1926, a period that witnessed an ongoing debate about the suitability of the poetic programme as blueprint for art and literature for the new society. The article views the novel as a transitional work in the development of the author’s poetics.
Ako citovať:
ISO 690:
Kubusová, Z. 2023. Premeny postavy a priestorové kontrasty v románe Petra Jilemnického Víťazný pád. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.3, pp. 260-267. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.3

APA:
Kubusová, Z. (2023). Premeny postavy a priestorové kontrasty v románe Petra Jilemnického Víťazný pád. Slovenská literatúra, 70(3), 260-267. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.3.3
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 25. 5. 2023