Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Obsah

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 2
Red.
Detaily:
Rok: 2023
Jazyk: slo
Typ článku: Obsah / Contents
O článku:
127 Ivana Hostová — Zvieratá v literatúre: metafora, etika, ekológia 133 Ján Gavura — Zviera ako nástroj v kresťansky orientovanej spirituálnej poézii 151 Marta Fülöpová — Tematické východiská básne Jána Kalinčiaka Králik 163 Jaroslav Šrank — Zvieratá mesta – mesto zvierat. Príroda a civilizácia v poézii Štefana Moravčíka (Poznámky k básni Holutkan a potkábica) 174 Veronika Rácová, Ivana Hostová — Zvieratá neurčité, zvieratá nemé (Prírodné motívy v tvorbe Ivana Štrpku) 196 Matúš Mikšík — Vybrané reprezentácie fauny (hmyz, vtáctvo, veľryba) a človek ako „ľudské zviera“ v tvorbe Ivana Laučíka 205 Michal Jareš — Králiky vidia ružové. Svět věcí a zvířat Jozefa Mihalkoviče 213 Adam Škrovan — Ivan Lacko: Prekrásny nový postsvet. Posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach 216 Viliam Nádaskay — Mária Stanková: Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a... 220 Stefan Segi, Václav Smyčka — Ján Jambor, ed.: Aktuelle gesellschaftliche Probleme im Kriminalroman der Gegenwart am Beispiel von deutsch-, französisch- und slowakischsprachigen Texten [...] 224 Romana Kališová — Jakub Ivánek, Jan Malura, ed.: Portraying Countryside in Central European Literature
127 Ivana Hostová: Animals in literature: metaphor, ethics, ecology articles 133 Ján Gavura: Animal as a tool and poetic device in Christian-based spiritual poetry 151 Marta Fülöpová: Thematic foundations of Ján Kalinčiak’s poem “Králik [The wren]” 163 Jaroslav Šrank: Animals of the city – the city of animals. Nature and civilisation in the poetry of Štefan Moravčík (Notes on the poem “Holutkan a potkábica [Pigeorat and she-ratgeon]”) 174 Veronika Rácová, Ivana Hostová: Animals indistinct, animals mute (Natural motifs in Ivan Štrpka’s poetry) 196 Matúš Mikšík: Selected representations of fauna (insects, birds, whale) and the human as a “human animal” in the poetry of Ivan Laučík 205 Michal Jareš: Rabbits see pink. Jozef Mihalkovič’s world of things and animals 213 Adam Škrovan — Ivan Lacko: Prekrásny nový postsvet. Posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach 216 Viliam Nádaskay — Mária Stanková: Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a... 220 Stefan Segi, Václav Smyčka — Ján Jambor, ed.: Aktuelle gesellschaftliche Probleme im Kriminalroman der Gegenwart am Beispiel von deutsch-, französisch- und slowakischsprachigen Texten [...] 224 Romana Kališová — Jakub Ivánek, Jan Malura, ed.: Portraying Countryside in Central European Literature
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 13. 3. 2023