Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zvieratá v literatúre: metafora, etika, ekológia

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 2
Ivana Hostová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 127 - 132
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
slovenská poézia, zviera, ekokritika, zvieracie štúdiá
Slovak poetry, animals, ecocriticism, animal studies
Typ článku: I. Štúdie / I. Studies
O článku:
Text uvádza tematický blok o motíve zvieraťa v slovenskej poézii. V krátkosti predstavuje oblasť, v ktorej sa stretáva výskum literatúry s výskumom prírody, zvierat, rastlín a životného prostredia ľudských aj nie-ľudských zvierat a uvádza príklady zo staršej i novšej slovenskej literatúry. Zvieracie štúdiá, posthumanizmus a ďalšie oblasti kritického výskumu, ktoré rušia bariéru medzi kultúrou a prírodou, nanovo definujú identitu ľudského elementu. Ten je súčasťou siete, v ktorej sa agentnosťou vyznačujú rozličné entity. Odsunutie človeka z vrcholu hierarchie si vyžaduje revidovať predstavy o vedomí či slobodnej vôli a výraznejšie zameranie sa na „nie-ľudských“ aktérov – teda na agentné entity, ktoré majú niektoré vlastnosti spoločné s človekom a inými sa od neho odlišujú. V tomto príspevku autorka vymedzuje typy textov, ktoré sú z pohľadu interdisciplinárnych skúmaní literatúry a prírody v ostatných dekádach podnetné (environmentálne texty, ekogramotné texty, klimatická fantastika), načrtáva rozvrhnutie výskumného poľa a ciele, ktoré takto orientovaný výskum sleduje, a výberovo odkazuje na relevantné teoretické prístupy a aktuálne publikácie.
The essay introduces the topic of the study of the animal in literature with a special focus on Slovak poetry. After briefly outlining the field in which research of literature meets research of nature, animals, plants, and the environment of human and non-human animals, it discusses a few examples from Slovak literature. Animal studies, posthumanism, and other fields of critical research which abolish the boundary between culture and nature, redefine the identity of the human element and see it as part of a network in which agency is a feature shared by various entities. Removing the human from the top of the hierarchy calls for a revision of such notions as consciousness or free will and a more intense focus on the “non-human” actors – i.e. agential entities which share with the human some of their features, but differ in others. The essay provides an overview of the types of literary texts which have inspired interdisciplinary research of literature and nature in the past few decades (environmental and ecoliterate texts, cli-fi), outlines the research field and its aims and provides a brief overview of some of the relevant theoretical approaches and recent publications.
Ako citovať:
ISO 690:
Hostová, I. 2023. Zvieratá v literatúre: metafora, etika, ekológia. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.2, pp. 127-132. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.1

APA:
Hostová, I. (2023). Zvieratá v literatúre: metafora, etika, ekológia. Slovenská literatúra, 70(2), 127-132. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.1
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 13. 3. 2023