Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Slovenský komitét slavistov a jeho podiel na medzinárodnom zviditeľňovaní akademických slavistických výskumov

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 3
Peter Žeňuch Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 203 - 210
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Slavic studies, history of Slavic studies, Slovak Committee of Slavists, research program.
Typ článku: Štúdia
O článku:
The development of Slovak Slavic science in the international context depends primarily on the competitiveness of its results, which are measurable in Slavic research especially in terms of their acceptance in the national and international context. The paper focuses on some program lines of Slavic scientific research, which are carried out in the environment of academic Slavic studies in coordination with the Slovak Committee of Slavists. In this context, cooperation with the International Committee of Slavists and Slavic research institutes abroad plays a special role.
Ako citovať:
ISO 690:
Žeňuch, P. 2022. Slovenský komitét slavistov a jeho podiel na medzinárodnom zviditeľňovaní akademických slavistických výskumov. In Slavica Slovaca, vol. 57, no.3, pp. 203-210. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.1

APA:
Žeňuch, P. (2022). Slovenský komitét slavistov a jeho podiel na medzinárodnom zviditeľňovaní akademických slavistických výskumov. Slavica Slovaca, 57(3), 203-210. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.1
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 10. 11. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.