Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Impact of Coronavirus Pandemic on Changes in e-Consumer Behaviour: Empirical Analysis of Slovak e-Commerce Market

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no. 4
Peter Markovič Číslo ORCID - František Pollák - Roman Vavrek - Yaroslava Kostiuk
Detaily:
Rok, strany: 2022, 368 - 389
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
COVID-19, pandemic, e-commerce, Facebook, internet, innovation, business management; JEL Classification: A12, M21, O32
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Problematika dopadov pandémie COVID-19 na ekonomiku je v čase postupného oživovania ekonomiky vysoko aktuálna. Štúdia prezentuje výsledky viac ako poldruharočného empirického výskumu zmien vo vzorcoch spotrebiteľského správania Slovákov získané prostredníctvom analýzy ich online interakcií s piatimi hlavnými predstaviteľmi e-commerce odvetvia. Počas oboch pandemických vĺn boli systematicky zaznamenávané B2C a C2B interakcie vzorky viac ako pol milióna zákazníkov v prostredí sociálnej siete Facebook. Následne sa údaje porovnali s referenčným obdobím rok po historicky prvom uzavretí ekonomiky. Výsledky naznačujú, že počas pandémie si zákazníci osvojili úplne nové vzorce spotrebiteľského správania zamerané na maximalizáciu výhod. Ako však pandémia postupovala, tieto vzorce sa spojili s predpandemickým štandardným správaním a vytvorili nový, relatívne stabilný vývojový trend. S týmto ekonomicky významným trendom je potrebné počítať v podnikateľskej praxi.
The issue of the impacts of the COVID-19 pandemic on the economy is highly topical at a time of gradual economic recovery. The study presents the results of more than a year and a half of empirical research on changes in consumer behaviour patterns of Slovaks obtained through an analysis of their online interactions with the five main representatives of the e-commerce industry. During both pandemic waves B2C and C2B interactions of a sample of more than half a million customers in the Facebook social network environment were systematically recorded. Subsequently, the data were compared with the reference period one year after the historically first lockdown. The results suggest that during the pandemic, customers switched into completely new patterns of consumer behaviour aimed at maximizing benefits. However, as the pandemic progressed, these patterns combined with the pre-pandemic standard behaviour and created a new, relatively stable evolving trend. This economically significant trend must be considered in business practice.
Ako citovať:
ISO 690:
Markovič, P., Pollák, F., Vavrek, R., Kostiuk, Y. 2022. Impact of Coronavirus Pandemic on Changes in e-Consumer Behaviour: Empirical Analysis of Slovak e-Commerce Market. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no.4, pp. 368-389. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.04

APA:
Markovič, P., Pollák, F., Vavrek, R., Kostiuk, Y. (2022). Impact of Coronavirus Pandemic on Changes in e-Consumer Behaviour: Empirical Analysis of Slovak e-Commerce Market. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 70(4), 368-389. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.04
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 5. 9. 2022