Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

United in Diversity. Labor Markets in the CEE Countries

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no. 4
Michal Benčík
Detaily:
Rok, strany: 2022, 333 - 348
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
unemployment rate, real wage, capital stock, vector error correction; JEL Classification: E24, J31
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Skúmame ponukové faktory na trhoch práce v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Slovensku. Na základe spoločnej histórie možno očakávať, že dlhodobé vzťahy na trhu práce sa budú riadiť podľa podobných vzorcov. Kým však v Českej republike a Maďarsku existuje vzťah pre rovnovážnu nezamestnanosť ako funkciu zásoby kapitálu, reálnych miezd a výmenných relácií (terms of trade), tento vzťah neplatí pre Poľsko a Slovensko. Tu sú dlhodobé vzťahy na trhu práce namiesto toho lepšie charakterizované ako vzťah pre rovnovážne mzdy. Toto zistenie odkrýva štrukturálne rozdiely medzi krajinami V4. Tieto rozdiely súvisia s mierou, ako sa ponuka práce môže prispôsobiť šokom. V praxi to znamená že na Slovensku možno trh práce efektívnejšie stabilizovať opatreniami na strane ponuky. Na druhej strane, v Českej republike sú efektívnejšie politiky na stabilizáciu miezd, súvisiace s dopytom.
We study supply side factors of the labor market in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. The common economic history of these Central European economies suggests that long-run relationships should have similar patterns. While we find that for the Czech Republic and Hungary there exists a long-run relation of equilibrium unemployment rate to real wages, capital stock and terms of trade, such relationship does not hold for Poland and Slovakia. Instead, labor market trends are better described by the relationship of equilibrium real wages. This finding uncovers structural differences within the Visegrad countries. These differences relate to the extent to which labor supply can adapt to shocks. In practice this would suggest that it was more efficient for Slovakia to conduct supply-oriented policies to stabilize labor market conditions. On the contrary, the more efficient tools for the Czech Republic are wage-oriented policies, connected to the demand side.
Ako citovať:
ISO 690:
Benčík, M. 2022. United in Diversity. Labor Markets in the CEE Countries. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no.4, pp. 333-348. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.02

APA:
Benčík, M. (2022). United in Diversity. Labor Markets in the CEE Countries. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 70(4), 333-348. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.02
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 5. 9. 2022