Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The Motor Vehicles Industry in Slovakia, 2005 – 2015

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no. 4
Biswajit Banerjee - Juraj Zeman
Detaily:
Rok, strany: 2022, 307 - 332
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
backward linkage, forward linkage, GVC participation rate, length of GVC, position in GVC; JEL Classification: D57, F14, F23, L62
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Táto štúdia skúma vývoj slovenského automobilového sektoru v rokoch 2005 – 2015, pričom vychádza z najnovšej aktualizácie (december 2018) modelovej databázy OECD medzi krajinami (ICIO). Práca hodnotí úlohu globálnych hodnotových reťazcov (GVC) v automobilovom sektore Slovenska a zameriava sa na väzby z hľadiska hrubej výroby a pridanej hodnoty. Dôležitosť odvetvia motorových vozidiel v slovenskej ekonomike postupom času neustále rástla. Podiel tohto sektoru na hrubej produkcii a domácej pridanej hodnote sa počas referenčného obdobia zvýšil dvojnásobne. Sektor motorových vozidiel na Slovensku vo veľkej miere závisí od importovaných medziproduktov, ale táto závislosť sa postupne znižovala. (Nepriama) pridaná hodnota vytvorená pri výrobe vstupov z domácich zdrojov sa postupne približovala k úrovni (priamej) pridanej hodnoty generovanej v sektore motorových vozidiel. Tento trend naznačuje, že Slovensko sa v tomto sektore posúva v hodnotovom reťazci nahor. Štruktúra zdrojov dovozu medziproduktov a trhu s vývozom sa postupne presúvala z eurozóny do krajín mimo EÚ. Odhaduje sa, že hypotetický 10-percentný negatívny šok voči globálnemu konečnému dopytu po motorových vozidlách by znížil rast slovenského HDP o 1 percentuálny bod.
This paper examines the evolution of the Slovak motor vehicles sector during 2005 – 2015, drawing on the latest update (December 2018) of OECD’s Inter-Country Input-Output (ICIO) model database. The review takes a global value chain (GVC) approach and looks at the linkages from the gross production and value-added perspectives. The overall contribution of the motor vehicles sector to Slovakia’s gross production and domestic value added increased twofold during the reference period. There was an ongoing change in the structure of the GVC linkages. The reliance on domestically-sourced inputs increased over the years. The (indirect) value added created in the production of domestically-sourced inputs gradually approached the level of the (direct) value added generated within the motor vehicles sector. Subsequent to the global financial crisis, the share of intermediate goods in exports, the forward linkage of the GVC, and the upstreamness of the production process were all on a rising trend. The sourcing pattern of imports of intermediate inputs and the market for exports steadily shifted away from the euro area towards non-EU countries. It is estimated that a hypothetical 10 percent negative shock to global final demand for motor vehicles would lower Slovak GDP growth by 1 percentage point.
Ako citovať:
ISO 690:
Banerjee, B., Zeman, J. 2022. The Motor Vehicles Industry in Slovakia, 2005 – 2015. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no.4, pp. 307-332. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.01

APA:
Banerjee, B., Zeman, J. (2022). The Motor Vehicles Industry in Slovakia, 2005 – 2015. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 70(4), 307-332. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.01
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 5. 9. 2022