Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Slovenské zemianstvo v Reštavrácii. Historické udalosti v pozadí románu Jána Kalinčiaka

In: Slovenská literatúra, vol. 69, no. 4
József Demmel Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 388 - 401
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Ján Kalinčiak, Turčianska stolica, zemianska spoločnosť, referenčné čítanie
Ján Kalinčiak, Turiec County, gentry, referential reading
Typ článku: II. Rozhľady / II. Views
O článku:
Predmetom štúdie je analýza prózy Reštavrácia (1860) od Jána Kalinčiaka (1822 – 1871), a to prostredníctvom referenčného čítanie a pomocou historických prameňov. Román sa totiž zakladá na udalostiach, ktoré sa skutočne odohrali počas volebných kortešačiek v Turčianskej stolici v rokoch 1845 – 1846. Identifikovať postavy v románe, spájať literárnych hrdinov s ľuďmi, ktorí kedysi reálne žili, je potrebné preto, lebo príbeh, z ktorého literárne dielo vychádza, nebola obyčajná uhorská reštaurácia. Príbeh reštaurácie, na ktorom je román založený, je v skutočnosti priamym predchodcom hlavnej dejovej línie slovenského národného hnutia v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 19. storočia. Referenčné čítanie tu preto nie je samoúčelné: paralelná analýza môže prispieť k pochopeniu historickej udalosti aj románovej situácie, a zároveň poskytuje možnosť prehodnotiť doterajšie zistenia o autorskej pozícii J. Kalinčiaka.
The article analyses the novel Reštavrácia ([County elections], 1860) by Ján Kalinčiak (1822 – 1871) through the prism of historical documents. The novel takes as its basis the historical events of 1845 – 1846 election campaigns in the Turiec County. The article identifies the historical figures on which the novel’s characters were built. Such reading of this literary work is not methodologically inappropriate – the elections had a significant bearing on the future events connected with historical events central to the building of the Slovak nation and identity. The analysis provided in the article helps understand the historical circumstances and the context of Slovak national revival of the 1860s and 1870s. This referential reading also helps clarify and revaluate Ján Kalinčiak’s position on the matter. At the same time, it provides one of the backgrounds for the literary reading of the novel.
Ako citovať:
ISO 690:
Demmel, J. 2022. Slovenské zemianstvo v Reštavrácii. Historické udalosti v pozadí románu Jána Kalinčiaka. In Slovenská literatúra, vol. 69, no.4, pp. 388-401. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.6

APA:
Demmel, J. (2022). Slovenské zemianstvo v Reštavrácii. Historické udalosti v pozadí románu Jána Kalinčiaka. Slovenská literatúra, 69(4), 388-401. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.6
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 21. 7. 2022