Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Are There Differences in the Financial Performance of Czech and Slovak Cluster Organizations?

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 69, no. 9
Natalie Pelloneová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 907 - 927
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
industry cluster, cluster organization, performance, financial performance; JEL Classification: L14, L25, O38
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Článek se zabývá hodnocením rozdílů ve finanční výkonnosti členských podnikatelských subjektů vybraných klastrových organizací v České a Slovenské republice. První výzkumný soubor zahrnuje členské podnikatelské subjekty pěti klastrových organizací působících v České republice. Druhý výzkumný soubor zahrnuje členské podnikatelské subjekty čtyř klastrových organizací působících na Slovensku. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda je finanční výkonnost členských podniků v českých klastrových organizací odlišná od výkonnosti členských podniků ve slovenských klastrových organizací. Finanční výkonnost byla hodnocena pomocí vybraných finančních ukazatelů. Z výsledků výzkumu vyplývá, že členské podnikatelské subjekty vybraných slovenských klastrových organizací nedosahují odlišné finanční výkonnosti. V závěru jsou diskutovány možné příčiny této skutečnosti.
This paper assesses differences in the financial performances of member businesses of selected cluster organizations in the Czech and Slovak Republics. The first research sample was comprised of member businesses of five cluster organizations operating in the Czech Republic. The second research sample was made up of member businesses of four cluster organizations operating in Slovakia. The aim of the research was to find out whether the financial performance of member businesses in Czech cluster organizations differed from the performance of member businesses in Slovak cluster organizations. The financial performance was assessed using selected financial indicators. The research results showed that member businesses of selected Slovak cluster organizations did not achieve any different financial performance. Finally, the possible causes of this situation are discussed.
Ako citovať:
ISO 690:
Pelloneová, N. 2021. Are There Differences in the Financial Performance of Czech and Slovak Cluster Organizations?. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 69, no.9, pp. 907-927. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.09.02

APA:
Pelloneová, N. (2021). Are There Differences in the Financial Performance of Czech and Slovak Cluster Organizations?. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 69(9), 907-927. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.09.02
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 13. 12. 2021