Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

JIANKAI WANG: 中国当代文学作品英译的出版与传播 [Zhōngguó dāngdài wénxué zuòpǐn yīng yì de chūbǎn yǔ chuánbō – A history of publication and traveling of English-translated contemporary Chinese literature]

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 3
Quiang Pi Číslo ORCID - Jiyong Geng Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 142 - 144
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Pi, Q., Geng, J. 2021. JIANKAI WANG: 中国当代文学作品英译的出版与传播 [Zhōngguó dāngdài wénxué zuòpǐn yīng yì de chūbǎn yǔ chuánbō – A history of publication and traveling of English-translated contemporary Chinese literature]. In World Literature Studies, vol. 13, no.3, pp. 142-144. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.3.14

APA:
Pi, Q., Geng, J. (2021). JIANKAI WANG: 中国当代文学作品英译的出版与传播 [Zhōngguó dāngdài wénxué zuòpǐn yīng yì de chūbǎn yǔ chuánbō – A history of publication and traveling of English-translated contemporary Chinese literature]. World Literature Studies, 13(3), 142-144. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.3.14
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV
Publikované: 30. 9. 2021