Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Capturing Changes in Factor Effectivity with Estimates of a CES Production Function with Flexible Trends

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no. 6
Michal Benčík
Detaily:
Rok, strany: 2020, 563 - 579
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
production function, time trend, Box-Cox transformation; JEL Classification: O47, E10
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Na rozdiel od Cobb-Douglasovej funkcie, produkčná funkcia CES umožňuje modelovať osobitné trendy efektívnosti pre prácu a kapitál. V tomto článku skúmame osobitné trendy efektívnosti pre prácu a kapitál v ponukových systémoch, nezávisle pre súkromný a verejný sektor na Slovenku. Ak použijeme jednoduchý exponenciálny trend pre technický pokrok, pre súkromný sektor môžeme použiť Cobb-Douglasovu funkciu a pre verejný sektor Leontievovu produkčnú funkciu. Zistili sme však, že CES funkcia s osobitnými trendami založenými na Box-Coxových transformáciách lepšie vystihuje technický pokrok ako modely s jednoduchým exponenciálnym trendom. V preferovanom modeli ročné prírastky efektivity práce a kapitálu konvergujú ku kladnej konštante pre prácu a rastú v čase pre kapitál v súkromnom sektore, kým vo verejnom sektore sa prírastky efektivity znižujú pre obidva faktory. Elasticita substitúcie medzi prácou a kapitálom je významne vyššia od nuly, ale tiež nižšia ako 0.5 v preferovaných modeloch pre obidva sektory.
Constant Elasticity of Substitution production function allows us, compared with a Cobb-Douglas function, to model different efficiency trends of labor and capital. In this article, we explore the efficiency trends of labor and capital in supply systems for the private and public sectors in Slovakia independently. If a single exponential trend for technical progress is used, the Cobb-Douglas production function can be used for the private sector and Leontieff production function for the public sector. We, however find a CES function with separate trends based on Box-Cox transformations outperforms capturing technological progress by models with a single exponential trend. Labor and capital efficiency gains in our preferred model are converging downwards to a positive constant for labor and increasing over time for capital in the private sector, whereas they are gradually decreasing for both factors in the public sector. The elasticity of substitution between labor and capital is significantly greater than zero, but also lower than 0.5 in preferred models for both sectors.
Ako citovať:
ISO 690:
Benčík, M. 2020. Capturing Changes in Factor Effectivity with Estimates of a CES Production Function with Flexible Trends. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 68, no.6, pp. 563-579. 0013-3035.

APA:
Benčík, M. (2020). Capturing Changes in Factor Effectivity with Estimates of a CES Production Function with Flexible Trends. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 68(6), 563-579. 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 22. 6. 2020