Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Predicting Financial Distress of Slovak Agricultural Enterprises

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no. 4
Martin Boďa - Vladimír Úradníček
Detaily:
Rok, strany: 2019, 426 - 452
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
G-Index, CH-Index, Altman’s Z-score, Slovak agricultural enterprises, financial distress, prediction accuracy; JEL Classification: G33, Q00
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Článok sa zameriava na prediktívnu platnosť Chrastinovej CH-indexu a Gurčíkovho G-indexu vyvinutého pre predikciu finančnej tiesne slovenských poľnohospodárskych podnikov a konfrontuje ich s Altmanovou bankrotovou formulou. Jeho cieľom je zistiť, či tieto obsolétne modely si zachovávajú svoju užitočnosť v novších podmienkach slovenských poľnohospodárskych podnikov a či ich nemožno vylepšiť predefinovaním oddeľovacích bodov zavedených na odlíšenie podnikov v tiesni a mimo nej. S použitím údajov o slovenských poľnohospodárskych podnikoch za obdobie rokov od 2009 do 2013 sa zistilo, že na predikciu finančnej tiesne možno orientačne odporučiť G-index s predefinovanými deliacimi bodmi, keďže preukazuje vyrovnanú predikčnú presnosť pre podniky v tiesni a mimo nej.
The paper focuses upon the predictive validity of Chrastinová’s CH-Index and Gurčík’s G-Index devised for predicting financial distress of Slovak agricultural enterprises and confronts them with Altman's bankruptcy formula. Its aim is to verify whether these out-dated models preserve their usefulness in newer conditions of Slovak agribusinesses and whether they may be improved by redefining the cut-off points used in separating distressed and non-distressed enterprises. Using a data sample on Slovak agricultural enterprises for the period from 2009 until 2013, it is ascertained that the G-Index with redefined cut-off points may be tentatively recommended for financial distress prediction showing a balanced trade-off between distress and non-distress prediction accuracy.
Ako citovať:
ISO 690:
Boďa, M., Úradníček, V. 2019. Predicting Financial Distress of Slovak Agricultural Enterprises. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no.4, pp. 426-452. 0013-3035.

APA:
Boďa, M., Úradníček, V. (2019). Predicting Financial Distress of Slovak Agricultural Enterprises. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 67(4), 426-452. 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Publikované: 17. 5. 2019