Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Effect of High Wages on Average Wages in the Czech Republic

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no. 4
Luboš Marek
Detaily:
Rok, strany: 2019, 404 - 425
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
average wage, extreme wage, percentile measures, median; JEL Classification: A10, C01
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Standardním ukazatelem výše mezd je průměrná mzda, tedy aritmetický průměr mezd. Průměrná výše mzdy se pravidelně publikuje jako jedna z ekonomických veličin, která zajímá každého zaměstnance. Běžně se přitom udává, že zhruba 2/3 zaměstnanců na tuto hodnotu nedosáhne. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, může být i existence vysokých mezd. Tedy mezd, které jsou výrazně vyšší než většina ostatních mezd. Ukážeme, že i když takových mezd není mnoho, mohou mít na hodnotu průměru velmi výrazný vliv. V článku provedeme výpočty, které tento vliv ukáží na konkrétních datech. Očistíme výši průměrné mzdy od vlivu těchto vysokých mezd a ukážeme, o kolik by se průměrná mzda změnila. Podíváme se také na to, kolik tyto mzdy tvoří z hlediska počtu a také podílu na objemu mezd. Zajímat nás bude rovněž hodnota mediánu mezd a jeho případná změna po vyloučení velkých mezd. Rovněž ukážeme, že vysoké mzdy a jejich vliv na průměrnou mzdu, je spíše záležitostí mužů. U žen je tento vliv podstatně menší.
A standard indicator for the amount of wages is the average value, i.e., the arithmetic mean. The average wages are regularly published as one of the economic quantities in which all employees are interested. As a matter of course it is often said that about two-thirds of employees do not achieve the average value of wages. One of the reasons for this fact may be the existence of high wages – that is, wages substantially higher than most of the others. We will see in this paper that, even if there are not many such wages, they may have a strong effect on the average value. Our calculations will show this effect on particular data. We will exclude the high wages from the complete set and recalculate the average values after such exclusions. We will also study the proportion of the high wages in the quantity and amount of all wages. We will also be interested in the value of the median and how this value is changed by excluding the high wages. Another observation is that the high wages and their effects on the average values is predominantly a domain of men – this influence is much smaller for women.
Ako citovať:
ISO 690:
Marek, L. 2019. Effect of High Wages on Average Wages in the Czech Republic. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no.4, pp. 404-425. 0013-3035.

APA:
Marek, L. (2019). Effect of High Wages on Average Wages in the Czech Republic. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 67(4), 404-425. 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Publikované: 17. 5. 2019