Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The Importance of Implementing Environmental Variables in the Process of Assessment of Healthcare Efficiency through DEA

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no. 4
Kristína Kočišová - Beáta Gavurová - Marcel Behun
Detaily:
Rok, strany: 2019, 367 - 387
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
regional efficiency, data envelopment analysis, window analysis, regression analysis; JEL Classification: C61, I11, R11, R58
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Predkladaný príspevok je venovaný hodnoteniu regionálnej efektívnosti zdravotníckych zariadení na Slovensku (2008 – 2015) pomocou metódy Data Envelopment Analysis (DEA). Window-DEA metóda bolo zvolené preto, lebo umožňuje porovnávanie efektívnosti limitovaného počtu DMU v jednotlivých periódach, ako aj porovnanie výsledkov medzi jednotlivými rokmi. Dva vstupy (počet lôžok, počet zdravotníckych pracovníkov) a dva výstupy (využitie lôžok, priemerný ošetrovací čas) boli zvolené ako premenné vo výstupne-orientovanom DEA modeli pri hodnotení efektívnosti v 8 regiónoch Slovenska. Keďže regionálna efektívnosť je poháňaná prírodnými, historickými, makroekonomickými a politickými podmienkami, v ďalšom štádiu sa skúma vplyv environmentálnych faktorov na efektívnosť. Výsledky potvrdili, že verejné náklady, súkromné náklady, oddelenia, vyššie vzdelávanie, počet obyvateľov nad 65 rokov, priemerná dĺžka života, mzdové náklady, veľkosť populácie a ukazovateľ nerovnosti príjmov s80/s20 sú štatisticky významné a ovplyvňujú tak efektívnosť zdravotníckych zariadení na Slovensku.
In this paper, the regional efficiency of healthcare facilities in Slovakia is measured (2008 – 2015) using a Data Envelopment Analysis (DEA). The window DEA was chosen since it leads to increased differentiation of results, especially when applied to small samples, and it enables year-by-year comparisons of the results. Two inputs (number of beds, number of medical staff) and two outputs (use of beds, average nursing time) were chosen as variables in output-oriented 4-year window DEA model for the assessment of technical efficiency in 8 Slovak regions. As the regional efficiency is driven by natural, historical, macro-economic and political conditions, in the next stage the impact of environmental factors on efficiency is examined. The results have confirmed that the public costs, private costs, departments, higher education, population over 65, life expectancy, wage costs, population size and income inequality indicator s80/s20 are statistically significant and therefore affect the efficiency of healthcare facilities in Slovakia.
Ako citovať:
ISO 690:
Kočišová, K., Gavurová, B., Behun, M. 2019. The Importance of Implementing Environmental Variables in the Process of Assessment of Healthcare Efficiency through DEA. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no.4, pp. 367-387. 0013-3035.

APA:
Kočišová, K., Gavurová, B., Behun, M. (2019). The Importance of Implementing Environmental Variables in the Process of Assessment of Healthcare Efficiency through DEA. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 67(4), 367-387. 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Publikované: 17. 5. 2019