Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The Altman’s Revised Z’-Score Model, Non-financial Information and Macroeconomic Variables: Case of Slovak SMEs

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no. 4
Marek Káčer Číslo ORCID - Pavol Ochotnický Číslo ORCID - Martin Alexy
Detaily:
Rok, strany: 2019, 335 - 366
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
Altman’s Z-Score model, failure prediction, default, non-financial information, macro-economic variables, Slovakia; JEL Classification: G32, G33, C52
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
V tomto článku sa zaoberáme Altmanovým revidovaným Z’-Skóre modelom vo vzťahu k malým a stredným podnikom na Slovensku. Najprv vyhodnocujeme použiteľnosť revidovaného Z’-Skóre modelu (Altman, 1983) a potom skúmame prínos nefinančných a makroekonomických premenných. Použitá vzorka pokrýva obdobie rokov 2009 až 2016, obsahuje 661 622 pozorovaní za 149 618 malých a stredných podnikov, z ktorých 1 575 zlyhalo. Rozlišovaciu schopnosť a predikčnú výkonnosť modelov sme testovali mimo vzorky. Zistili sme, že aj keď model s pôvodnými premennými, ale nanovo odhadnutými koeficientmi dosahuje lepšiu rozlišovaciu schopnosť, rozdiel voči revidovanému Z’-Skóre modelu nie je štatisticky významný. Nefinančné premenné štatisticky významne zlepšujú rozlišovaciu schopnosť modelu. To sa však nedá povedať o makroekonomických premenných – ich zahrnutie do modelu dokonca zhoršuje predikčnú výkonnosť modelu, hlavne pri použití v inom období, než na akom boli odhadnuté parametre modelu.
In this paper, we assess the classification performance of the re-estimated Altman’s Z’-Score model for a large sample of private SMEs in Slovakia. More specifically, we assess transferability of the revised Z’-Score model (Altman, 1983) and explore the impact of the non-financial company-specific and macroeconomic variables. The dataset covers the period from 2009 to 2016 and contains 661 622 company-year observations about 149 618 individual companies with 1 575 failures. The discriminatory power of models is tested in out-of-sample period. We find that even though the model with re-estimated coefficients achieves better discrimination performance, it is not statistically different from the revised Z’-Score model. The non-financial variables improve the discriminatory performance significantly, whereas the macroeconomic variables do not. The latter even worsen the out-of-sample and out-of-time discriminatory performance.
Ako citovať:
ISO 690:
Káčer, M., Ochotnický, P., Alexy, M. 2019. The Altman’s Revised Z’-Score Model, Non-financial Information and Macroeconomic Variables: Case of Slovak SMEs. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no.4, pp. 335-366. 0013-3035.

APA:
Káčer, M., Ochotnický, P., Alexy, M. (2019). The Altman’s Revised Z’-Score Model, Non-financial Information and Macroeconomic Variables: Case of Slovak SMEs. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 67(4), 335-366. 0013-3035.
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Publikované: 17. 5. 2019