Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Concept of Environmental Taxes as EU’s Own Resource and CGE Modelling of its Effects on Slovakia

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 3
Viliam Páleník - Tomáš Miklošovič Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2018, 268 - 285
Kľúčové slová:
environmental tax, CGE model, EU’s own resource, change of tax rates JEL Classification: C68, H23
Typ článku: Vedecký / Article
O článku:
Vlastné zdroje Európskej únie tvoria základný kameň príjmov európskeho rozpočtu. Tradičné zdroje rozpočtu klesajú. Momentálny princíp vlastných zdrojov je neprehľadný a mätúci. Nový koncept environmentálnej dane môže byť ďalším zdrojom európskeho rozpočtu. Tento koncept by mohol sprehľadniť financovanie európskeho rozpočtu a napomôcť lepšiu environmentálnu ochranu. S kombináciou aplikovania princípu fiškálnej neutrálnosti, ktorá by pozostávala z poklesu priamych daní, by mohla viesť k ekonomickému rastu. Koncept reformy vlastných zdrojov EÚ pozostáva zo zavedenia environmentálnej dane vo výške 1 % HDP a paralelného zníženia daňového zaťaženia o rovnakú sumu. Kalkulácie makroekonomických efektov boli vypočítane pomocou modelu všeobecne vypočítateľnej rovnováhy (CGE) so zameraním na Slovensko.
EU’s own resources create the base of the European budget revenues. Traditional resources of the European budget are decreasing. The current status of own resources is both inconvenient and confusing. A new concept of environmental taxes can serve as a new EU´s own resource. This concept would lead to more transparent financing of the EU budget and better environmental protection. In combination with an application of the principle of the fiscal neutrality, which consists in a collateral reduction of certain direct taxes, the tax could accelerate economic growth. The concept of the EU´s own resources reform through an introduction of the environmental tax in the amount of 1% of GDP, accompanied by parallel decreasing of the tax burden by the same amount has been proposed. Calculations of macroeconomic effects have been executed with help of the computable general equilibrium model with the focus on Slovakia.
Ako citovať:
ISO 690:
Páleník, V., Miklošovič, T. 2018. Concept of Environmental Taxes as EU’s Own Resource and CGE Modelling of its Effects on Slovakia. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.3, pp. 268-285. 0013-3035.

APA:
Páleník, V., Miklošovič, T. (2018). Concept of Environmental Taxes as EU’s Own Resource and CGE Modelling of its Effects on Slovakia. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(3), 268-285. 0013-3035.