Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Determinanty finančnej štruktúry slovenských malých a stredných podnikov

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 63, no. 3
Lenka Kalusová - Elena Fetisovová
Detaily:
Rok, strany: 2015, 278 - 300
Kľúčové slová:
financial and capital structure, small and medium-sized enterprises, determinants of financial structure, business factors, industry factors, country factors JEL Classification: G30, G32
Typ článku: Vedecký / Article
O článku:
Problematika finančnej a kapitálovej štruktúry malých a stredných podnikov stále nie je do¬statočne prebádaná. Výskumy v tejto oblasti sa zameriavali prevažne na vplyv podnikových faktorov na finančnú a kapitálovú štruktúru. V poslednom období sa postupne začína meniť smer bádania. Okrem vplyvov faktorov podniku sa začína skúmať vplyv faktorov krajiny a odvetvových faktorov na finančnú štruktúru podnikov. Cieľom tohto príspevku je preto analýza, posúdenie a kvantifikácia relatívneho vplyvu vybraných faktorov na finančnú štruktúru týchto podnikov. Tieto faktory sme rozdelili do troch skupín – faktory podniku, odvetvové faktory a faktory krajiny.
The issue of financial and capital structure of SMEs hasn´t been researched yet. The research in this area focused mostly on the impact of business factors on financial and capital structure. Lately the orientation of research has gradually begun to change. Excluding the effects of business factors, the research into influence of country factors and industry factors on financial structure of enterprises has already had a start. The aim of this paper is to analyse, judge and quantification relative impact of selected factors on financial structure of these enterprises. We divide these factors into three groups: business, industry and country factors.
Ako citovať:
ISO 690:
Kalusová, L., Fetisovová, E. 2015. Determinanty finančnej štruktúry slovenských malých a stredných podnikov. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 63, no.3, pp. 278-300. 0013-3035.

APA:
Kalusová, L., Fetisovová, E. (2015). Determinanty finančnej štruktúry slovenských malých a stredných podnikov. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 63(3), 278-300. 0013-3035.