Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Frazeologické jednotky s jednočlenným gramatickým jadrom v slovenčine (Neosobné slovesá a neosobné varianty osobných slovies vo vetnom základe frazeologických jednotiek)

In: Slavica Slovaca, vol. 49, no. 2
Ján Kačala
Detaily:
Rok, strany: 2014, 165 - 171
Kľúčové slová:
Cathegory of person in language, personal verbs, impersonal verbs, fundament of one-member sentence, phraseological units, Slovak language.
O článku:
Defying the cathegory of person in grammatical and lexical level of language system and position of personal and impersonal verbs in grammar and lexis the author analyzes the occurence of impersonal verbs and impersonal variants of personal verbs functioning as fundaments of one-member sentences as they are used in phraseological units of Slovak language.
Ako citovať:
ISO 690:
Kačala, J. 2014. Frazeologické jednotky s jednočlenným gramatickým jadrom v slovenčine (Neosobné slovesá a neosobné varianty osobných slovies vo vetnom základe frazeologických jednotiek). In Slavica Slovaca, vol. 49, no.2, pp. 165-171. 0037-6787 .

APA:
Kačala, J. (2014). Frazeologické jednotky s jednočlenným gramatickým jadrom v slovenčine (Neosobné slovesá a neosobné varianty osobných slovies vo vetnom základe frazeologických jednotiek). Slavica Slovaca, 49(2), 165-171. 0037-6787 .