Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Slovanské štúdie

Domovský ústav: Historický ústav SAV, v. v. i.

Údaje

Jazyk: Slovensky

Web: www.slovanskestudie.sk

E-mail:
Adresa:
Slovanské štúdie
Historický ústav SAV
P. O. Box 198
Klemensova 19
814 99 Bratislava
E-mail: histtaiv@savba.sk

Periodikum Slovanské štúdie vychádza od roku 1957. V roku 1992 prebrala periodikum nová redakcia (zodpovedný redaktor T. Ivantyšynová).

Od roku 1992 vychádza periodikum ako medzinárodný časopis so záberom na dejiny a kultúru strednej a východnej Európy.

Od roku 1994 vychádzajú prevažne monotematické čísla.

V súčasnej dobe je vydavateľom periodika Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy (informácie na internetovskej adrese: www.sdksve.sav.sk) v spolupráci s Historickým ústavom SAV.