Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Forum Historiae

Domovský ústav: Historický ústav SAV, v. v. i.

Údaje
ISSN 1337-6861 (online)

Jazyk: anglický, český, slovenský (články majú abstrakt v angličtine)

Web: www.forumhistoriae.sk/

E-mail:
Adresa:
Forum Historiae
Historický ústav SAV
P. O. Box 198,
Klemensova 19
814 99 Bratislava

Forum Historiae: časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy je recenzovaný vedecký časopis, Open Access, voľne dostupný podľa licencie Creative Commons CC BY 4.0. Forum Historiae vychádza dvakrát ročne v podobe monotematických čísiel venujúcich sa konkrétnym témam z rôznych historiografických perspektív (štúdie z oblasti politických, sociálnych, kultúrnych dejín), súčasne sa však kladie dôraz na interdisciplinárne presahy (štúdie z oblasti metodológie, dejín pojmov, dejín literatúry a umenia, filozofie dejín, sociológie, sociálnej antropológie, politológie atď.).