Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Studia Politica Slovaca

Domovský ústav: Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1337-8163 (print)
ISSN 2585-8459 (online)

Jazyk: Slovensky, Anglicky, Česky

Web: www.sps.sav.sk

E-mail:
Adresa:
Ústav politických vied SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

STUDIA POLITICA SLOVACA. Časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy je indexovaný v databázach CEEOL, ERIH PLUS, CEJSH, DOAJ, NSD (Nordic List), ako aj v ďalších databázach.

ISSN 1337-8163 (tlačené vydanie)
ISSN 2585-8459 (online)

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.INFORMÁCIE O ČASOPISE
Studia Politica Slovaca je recenzovaný časopis zameraný na politológiu, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy.
Poslaním časopisu Studia Politica Slovaca, ktorého vydavateľom je Ústav politických vied SAV, v. v. i., je prispieť k poznaniu, vzdelávaniu a verejnej informovanosti o politických vzťahoch vo vnútroštátnom i v medzinárodnom meradle publikovaním vedeckých príspevkov a ďalších informácií v širokej žánrovej palete od autorov rozličnej ideovej orientácie a politického zamerania.
Časopis kladie dôraz na teóriu politiky, prezentáciu výskumu politických systémov, politických aktivít a ich vybraných aspektov, dejín politického myslenia, najnovších politických dejín a problematiku medzinárodných vzťahov.
Periodikum Studia Politica Slovaca vychádza dvakrát do roka. Je určené predovšetkým vedeckým a odborným pracovníkom, študentom vysokých škôl spoločenskovedného zamerania, ale aj širšej verejnosti.