Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Activitas Nervosa Superior Rediviva

Domovský ústav: Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1337-933X (print)
ISSN 1338-4015 (online)

Jazyk: anglický

Web: www.rediviva.sav.sk/

E-mail:
Adresa:
Centrum Experimentálnej Medicíny SAV, v. v. i., Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava

Centre of Experimental Medicine SAS, v. v. i., Institute of normal and pathological physiology, Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava, Slovakia

Activitas Nervosa Superior Rediviva (ANSR) je medzinárodný interdisciplinárny časopis typu peer-reviewed, orientovaný na oblasť vyšších funkcií mozgu, neurovedy, neurofyziológiu, neuroimunológiu, neuropsychofarmakológiu, psychoneuro-imunológiu, chronobiológiu, kognitívne vedy a príbuzné vedné oblasti pre publikovanie pôvodných prác, prehľadový článkov, najnovších nálezov, klinických prác a prípadových štúdii zo všetkých oblastí, ktoré pokrýva ANSR.
ANSR je oficiálnym časopisom Medzinárodného kolégia pre vyššie funkcie mozgu (CIANS; www.cians.org)